Resultaat 1–12 van de 273 resultaten wordt getoond

0614 Het adolescentenstrafrecht

Een flexibel sanctiestelsel voor jongvolwassenen

M.A.H. Kempen

Op 1 april jl. trad de Wet invoering adolescentenstrafrecht in werking. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. In deze bijdrage wordt het ontstaan van deze wet en de wijzigingen die deze met zich brengt beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2014
AA20140482

Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen

R.S.B. Kool

Deze tweede bijdrage in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' gaat over de aansprakelijkheid van de Staat wegens seksueel misbruik, in het bijzonder in het licht van de positieve verplichtingen. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt namelijk dat de lidstaten actief hebben te waken voor seksueel misbruik, ook wanneer dit plaatsvindt binnen betrekkingen tussen […]

Rode draad | Recht en seksualiteit
Februari 2016
AA20160132

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2017
AA20170126

‘Adolescentenstrafrecht’: kanttekeningen bij voorstel staatssecretaris Teeven

I. Weijers

Dit stuk houdt de voorstellen van staatssecretaris Teeven tot verdere uitwerking van een strafrecht voor adolescenten kritisch tegen het licht. De auteur concludeert dat de plannen van de staatssecretaris vooral een ingrijpende verzwaring van het jeugdstrafrecht inhouden en vooralsnog op het meest interessante punt, van de strafrechtelijke reactie op criminaliteit van jongvolwassenen, helaas weinig te […]

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2012
AA20120198

Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht

M.S. Groenhuijsen

Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng […]

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130606

Apart strafrecht voor vrouwen?

J. Hendriks, A. Slotboom

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat er steeds meer aandacht voor vrouwen en meisjes die delinquent gedrag vertonen. De vraag is waar deze toenemende aandacht vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds te zijn dat…

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Januari 2012
AA20120006

Basic trust in het strafrecht

E.H. Hondius

Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.  

Opinie | Column
Februari 2016
AA20160088

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor […]

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2016
AA20160171

Besnijdenis in komkommertijd

W.J. Veraart

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie | Column
September 2012
AA20120621

Bestrijding van voetbalgeweld

De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd

J. Bijlsma, A.E. van Rooij, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen

Voetbalgeweld is al decennia lang een maatschappelijk probleem. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om voetbalgeweld te bestrijden. In deze bijdrage brengen we in kaart welke mogelijkheden het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht bieden. In de realiteit staan de verschillende instrumenten niet op zichzelf, maar werken publieke en private partijen samen. Hoewel […]

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2016
AA20160809

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht – Woord vooraf

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

F. Ahlers, J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner, C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen […]

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
Juli 2013
AA20130522

Causaliteit

Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

De rol en betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden beschreven. Regelmatig wordt daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht.

9789070094133 - 28-7-2017

Resultaat 1–12 van de 273 resultaten wordt getoond