Paul Scholten-studieochtend – Scholten, meer dan een rechtsgeleerde

Op zaterdag 13 oktober 2018 wordt de jaarlijkse studieochtend gehouden over de christen-rechtsgeleerde Paul Scholten. Deze studieochtend is een activiteit van het Christen-Juristennetwerk van ForumC.

Thema

'Tot het Oude Testament zullen wij, als wij verder willen komen in de Christelijke staats- en rechtsleer, ons meer hebben te wenden'. In deze woorden, geschreven door Paul Scholten (1875-1946; hoogleraar burgerlijk recht, rechts­filosofie en rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam) toen hij zich al een kwart eeuw met de ontwikkeling van een christelijke staats- en rechtsleer had bezig gehouden, ligt een compleet onderzoekprogramma besloten. Zelf is hij aan de uitwerking van dat programma niet meer toegekomen. Het referaat van Matthijs de Blois beoogt een invulling te geven aan de geciteerde woorden.

Programma:

10:00 uur      opening door de voorzitter mr. dr. Hélène Evers

10:15 uur      referaat mr. dr. Matthijs de Blois: 'Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen'. De betekenis van de Torah voor het recht.

10:40 uur      co-referaat mr. dr. Wim Borst

10:50 uur      pauze

11:10 uur      discussie

11:40 uur      mededelingen en planning voor volgend jaar

12:00 uur      sluiting

Voor wie?

Voor juristen, theologen, filosofen, en voor ieder die geïnteresseerd is in de vragen van geloof en wetenschap, christendom en cultuur.

Personalia

Hélène Evers is predikant in de Protestantse Kerk, gemeente Zwolle, en docent kerkrecht aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Zij studeerde rechten en theologie en studeerde af bij prof. C. Graafland op een scriptie over ‘Paul Scholten en de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944)’. In 2000 promoveerde zij in het kerkrecht op haar proefschrift “Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk”.

Matthijs de Blois is universitair (hoofd-)docent geweest aan de Universiteiten Leiden en Utrecht met als vakgebieden onder meer het Europees recht en Encyclopedie van het recht.

Wim Borst is coördinerend beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van strafrecht en keteninformatisering. Zijn publicaties over Scholten zijn te vinden op https://www.forumc.nl/organisatie/vaknetwerken/39-netwerk-christen-juristen.

Opgave en kosten

Opgave wordt op prijs gesteld en kan geschieden bij ForumC, tel. 033 46 47 770, email info@forumc.nl.

Voor leden van het Christen-Juristennetwerk van ForumC is de toegang kosteloos. Niet-leden worden uitgenodigd een vrijwillige – door henzelf te bepalen – bijdrage te leveren.