Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017.

Deze bundel is speciaal opgesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen en de richtlijn kinderalimentatie van de werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:
A.    Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B.    Algemeen
C.    Procesrecht
D.    De persoon(lijke staat)
E.    Partnerrelaties
F.    Relatie ouder-kind
G.    Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen:
– Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Stb. 2014, 270.
– Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand); Stb. 2014, 380.
– Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Stb. 2015, 538.
– Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Konink­rijks­niveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73); Stb. 2016, 281.
– Wet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Stb. 2016, 290.
– Besluit van 13 juli 2016, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het proces­recht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met ver­een­voudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpas­sings­besluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Stb. 2016, 293.

– Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken); Stb. 2017, 177.
– Het wetsvoorstel 34 518 (Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding); Stb. 2017, 245.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.M. Schrama, Y. Yildiz (red.)

5e druk 2017

Verschijningsdatum: 5-10-2017

ISBN: 9789492766014

Pagina's: 834

erfrecht familierecht notariaat personenrecht

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 34,50

Uitverkocht