Personen-, familie- en erfrecht 2018-2019


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 19 september 2018.

Deze bundel is speciaal opgesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen en de richtlijn kinderalimentatie van de werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:
A.   Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B.   Algemeen
C.   Procesrecht
D.   De persoon(lijke staat)
E.   Partnerrelaties
F.    Relatie ouder-kind
G.   Overlijden

Nieuw opgenomen:
Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI

Vernieuwd:
Alimentatienormen 2018
Behoeftetabel 2018
Draagkrachttabel 2018

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen:
- Stb. 2018, 332; treedt in werking op 29-01-2019. Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen
- 2018, 132 Vergoeding affectieschade
- 2017, 132 Wet normalisering positie ambtenaren
- 2017, 82 Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- 2018, 37 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.M. Schrama (red.)

6e druk 2018

Verschijningsdatum: 23-10-2018

ISBN: 9789492766458

Pagina's: 883

erfrecht jeugdrecht notariaat personen- en familierecht personenrecht

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50