Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende


In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

Bestuursrecht wordt wel omschreven als het recht van, voor en tegen het overheidsbestuur. In deze omschrijving staat het overheidsbestuur centraal. Als we op het begrip overheidsbestuur inzoomen, blijkt dit zowel organisatorisch als functioneel te kunnen worden opgevat. Vanuit organisatorisch oogpunt gaat het om de vraag welke personen of instanties tot het overheidsbestuur kunnen worden gerekend. Deze vraag wordt in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beantwoord. Tot het overheidsbestuur behoren de bestuursorganen als bedoeld in dit artikel. Functioneel gezien gaat het om de vraag wat het overheidsbestuur inhoudt. Deze vraag wordt in belangrijke mate beantwoord in artikel 1:3 van de Awb. Het besturen van de overheid komt met name tot uitdrukking in het nemen van besluiten als bedoeld in dit artikel. Bij het laatste element in de bovenstaande omschrijving gaat het om de rechtsbescherming tegen het overheidsbestuur. De door bestuursorganen genomen besluiten kunnen op grond van artikel 8:1 van de Awb door de bestuursrechter worden getoetst op rechtmatigheid. Maar uit dit artikel blijkt dat het recht om tegen een besluit beroep in te stellen alleen aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 Awb toekomt.

Inzicht in de genoemde kernbegrippen van de Awb is essentieel voor een verdere bestudering van het bestuursrecht. In drie hoofdstukken wordt daarom achtereenvolgens ingegaan op de begrippen bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F.T. Groenewegen, A.P. Klap

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 13-12-2017

ISBN: 9789492766083

Pagina's: 72

Algemene wet bestuursrecht Awb belanghebbende besluit bestuursorgaan Inleiding bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Alle uitgaven Handboeken

 19,50