Algemene wet bestuursrecht 2017-2018


Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2017.
Op 1 maart 2017 zijn de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb 2016, 288), alsmede de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb 2016, 290) in werking getreden. Deze wetten zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).
In deze editie is naast de Procesregeling bestuursrecht 2013 ook het Procesreglement bestuursrecht 2017 (niet KEI zaken) opgenomen. De Procesregeling bestuursrecht 2013 heeft betrekking op (de voortgang van de procedure in) algemeen-bestuursrechtelijke, vreemdelingrechtelijke en fiscaalrechtelijke zaken bij de rechtbanken. Dit reglement geldt voor zaken die aanhangig zijn gemaakt vóór inwerkingtreding van het Procesreglement Bestuursrecht rechtbanken 2017 (niet KEI zaken).
Verder is in deze editie naast de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015 het Procesreglement bestuursrecht 2017 opgenomen. Voor asiel- en bewaringszaken waarin de IND het besluit heeft genomen vóór 12 juni 2017 geldt de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015. Op vreemdelingenzaken waarin het besluit op of na 12 juni 2017 is genomen, is het Procesreglement bestuursrecht 2017 van toepassing.
Ten slotte is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet open overheid’ dat in de vorige editie al is opgenomen, nog niet door de Eerste Kamer aangenomen. De samenstellers hebben besloten de wet nog wel in deze editie te handhaven.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

25e druk 2017

Verschijningsdatum: 4-9-2017

ISBN: 9789069169804

Pagina's: 238

Algemene wet bestuursrecht Awb KEI

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Wetsedities

 19,50