Maandblad artikeloverzicht September 2018

Ars Aequi september 2018

Boedelschulden, bij de curator in te dienen vorderingen en niet verifieerbare vorderingen

R.M. Wibier

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2018
AA20180720

De handelingsonbevoegdheid van artikel 3:43 BW

W.H. van Boom

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, RvdW 2018/362 (AA Accountants BV/O. BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2018
AA20180715

Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs

Een effectieve maatregel?

J.G. Brouwer, J. Koornstra

Outlaw Motorcycle Gangs die georganiseerde misdaad bedrijven, dienen snel en effectief te kunnen worden bestreden. Het wetsontwerp ‘Bestuurlijk verbod rechtspersonen’ wil hiertoe de minister voor Rechtsbescherming een bevoegdheid geven waarmee hij een rechtspersoon per direct bij besluit kan verbieden. Een procedure voor de civiele rechter is dan niet meer nodig. Rechtsbescherming bestaat slechts achteraf. Of […]

Opinie | Opiniërend artikel
September 2018
AA20180696

Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

C. Hofman

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden […]

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2018
AA20180704

Bescherming voor de zelfstandige zonder personeel in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

In het contractenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds consumententransacties, waar de zwakke partij vergaand wordt beschermd tegen een sterkere contractspartij, en anderzijds transacties tussen commerciële partijen, waar dat niet zo is. Maar ook tussen commerciële contractanten kan een ongelijke krachtsverhouding bestaan. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de commerciële contractant die het meeste op […]

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2018
AA20180681

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de […]

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
September 2018
AA20180676

De mythe van de rationele belegger

Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie

J.W.H. Lemmen, J.T. Tegelaar

De mens als rationeel handelende homo economicus is een mythe. Het beleggersbeschermingsregime is echter in belangrijke mate op deze mythe gebaseerd, waarbij de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de belegger het uitgangspunt zijn. Met de introductie van de bevoegdheid de verkoop van bepaalde financiële instrumenten te beperken of zelfs te verbieden lijkt een meer paternalistische […]

Opinie | Redactioneel
September 2018
AA20180675

Brexit: exit Brittania rules the – linguistic – waves?

E.H. Hondius

Groot-Brittannië verlaat de EU, maar geldt dat ook voor de Engelse taal? Dit vraagt Ewoud Hondius zich af in deze column.

Opinie | Column
September 2018
AA20180695

Juristen zijn doemdenkers

S. Steneker

“Juristen zijn doemdenkers”, aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie | Column
September 2018
AA20180703

Waar twee vechten …

W.M. Schrama

Wie heeft als ruziënd kind niet van zijn ouders gehoord: ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld’? Geldt dit gezegde alleen voor kinderen, of ook voor twee volwassenen die ruzie maken, zoals twee ouders die na een scheiding de juridische wapens oppakken en elkaar koste wat kost bestrijden?

Opinie | Amuse
September 2018
AA20180678

Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?

A.W. Jongbloed

HR 25 mei 2018, ECLI:​NL:​HR:​2018:​773, RvdW 2018/627

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2018
AA20180726

Gevolgen van het Achmea-arrest voor de praktijk van de investeringsarbitrage binnen de EU

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​158 (Slowakije/Achmea), Ars Aequi 2018, p. 527-532, m.nt. P.J. Slot (AA20180527)

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2018
AA20180732

Kansoordelen door deskundigen: over ‘logisch’ rapporteren en wat daarbij mis kan gaan

H. Prakken

Kansoordelen door deskundigen worden door rechters vaak verkeerd begrepen. Dit artikel bespreekt hoe dat komt (rechters hebben vaak geen kennis of begrip van de Bayesiaanse kansrekening, terwijl deskundigen daar vaak onvoldoende rekening mee houden) en wat eraan is te doen (deskundigen moeten anders rapporteren, rechters moeten anders motiveren).

Rode draad | Kansen & Risico's
September 2018
AA20180740

Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning

M.V.R. Snel, J.B.M. Vranken

De auteurs onderwerpen in deze bijdrage de wijze waarop rechtswetenschappers het begrip ‘heersende leer’ hanteren aan een nadere beschouwing. Ze bespreken de vraag hoe vaak in literatuur en rechtspraak beroep gedaan wordt op de ‘heersende leer’ en waarom dit gebeurt, bakenen het begrip heersende leer af van andere nauw verwante begrippen, geven een omschrijving en […]

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2018
AA20180748

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2018
AA20180754

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

C.A. Hage

In toenemende mate worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Privaatrecht en publiekrecht kennen echter verschillende doelstellingen en verschillende handhavingsmiddelen. In mijn proefschrift staan met name de volgende vragen centraal: welke regels van privaatrechtelijke aard worden publiekrechtelijk gehandhaafd? En in hoeverre leent het privaatrecht zich voor handhaving met […]

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2018
AA20180756