Maandblad artikeloverzicht Oktober 2013

Balzac en het recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over de beroemde Franse schrijver Honoré de Balzac, die – dankzij de rol die het recht in zijn romans speelt – ook onder Nederlandse juristen de nodige aanhangers heeft.

Opinie | Column
Oktober 2013
AA20130735

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

HR 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548 (J.W. van den Berge, C. Schaap, R.J. Koopman, Th. Groeneveld en G. de Groot; conclusie A-G Wattel)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2013
AA20130767

Carl Schmitt en de beslissing in het recht

J. Kiewiet

Het werk van de jurist Carl Schmitt krijgt – ondanks dat hij als nazi-jurist bekend staat – de laatste jaren veel aandacht. Na een korte biografie laat ik zien wat de betekenis van Schmitts werk voor de huidige rechtswetenschap is, waarbij ik mij op de verhouding tussen recht en de beslissing richt.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2013
AA20130740

De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

C.J. Wolswinkel

Johan Wolswinkel promoveerde op 19 maart 2013 cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze bijdrage doet hij aan de hand van een recent voorbeeld, namelijk de toelating van gegadigden tot de numerus fixus-opleiding rechtsgeleerdheid, verslag van zijn zoektocht naar algemene regels van verdelingsrecht voor de verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2013
AA20130790

Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?

T. Barkhuysen, Y.E. Schuurmans

Snelheid en rechtszekerheid zijn waarden waaraan rechtzoekenden grote behoefte hebben. Een prejudiciële procedure, waarin een lagere rechter een rechtsvraag hangende het geding voorlegt aan de hoogste rechter, realiseert die waarden optimaal. In deze bijdrage wordt onderzocht of een regeling van de prejudiciële procedure – in navolging van het civiele recht – ook in het bestuursrecht […]

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2013
AA20130736

Het bereik van zelfintoxicatie: allesbehalve een vrijbrief

F.A.M.M. Koenraadt, J.M.L. van Mulbregt

In gesprek met de onderzoekend forensisch psycholoog of psychiater geven verdachten nogal eens te kennen dat zij onder invloed van drank of drugs waren ten tijde van het delict. Zij willen daarmee veelal hun verantwoordelijkheid voor het begaan van het delict minimaliseren. In de strafrechtspleging en de forensische gedragskunde wordt daar volstrekt anders mee omgegaan. […]

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2013
AA20130750

Het laatste avondmaal: Ronald Dworkin (1931-2013)

C.W. Maris

Op 14 februari 2013 overleed Ronald Dworkin, de invloedrijkste rechtsfilosoof van de afgelopen decennia. Cees Maris schrijft in deze bijdrage over de opvattingen van Dworkin, het Juiste Antwoord, morele waarheid, zijn publicaties en deelname aan publieke discussies, maar ook over de kritiek die Dworkin opriep.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
Oktober 2013
AA20130786

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt

R. van der Hulle

Sinds het Sturgeon-arrest hebben niet alleen passagiers van geannuleerde vluchten, maar ook passagiers van vertraagde vluchten recht op compensatie. Het arrest heeft geleid tot veel protest bij luchtvaartmaatschappijen, die onder andere door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004 onder hun verplichtingen uit proberen te komen. In het begin […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2013
AA20130727

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften

R.J.B. Schutgens

HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble BV/Staat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2013
AA20130762

There but for the grace of God, goes John Bradford

G.J.M. Corstens

President van de Hoge Raad Geert Corstens schrijft over twee werken die hem als rechter, als beslisser, aanspreken: L’étranger van Albert Camus en Don Quichot van Miguel de Cervantes Saavedra.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Oktober 2013
AA20130722

Tussen webles en kopieermachien

R.J.B. Schutgens

Ouderwetse hoorcolleges, hebben ze nog wel zin? Zeker wel, vindt Roel Schutgens. Als was het alleen maar om de prachtige herinneringen die je eraan overhoudt.

Opinie | Column
Oktober 2013
AA20130749

Uitgesproken vertrouwen

F. Kartner, J. Streefkerk

Vertrouwen wordt in de Nederlandse politiek niet onder woorden gebracht, wantrouwen des te vaker. Tijd voor een positieve vertrouwenregel?

Opinie | Redactioneel
Oktober 2013
AA20130721

Van buon governo naar public governance. Juristen en openbaar bestuur in de Westerse rechtstraditie

Juristen en openbaar bestuur in de Westerse rechtstraditie

A.A. Wijffels

Een vraag die zowel rechtenstudenten als professionele juristen zou kunnen aanspreken, is de plaats van de juristen in de polis. De rol van juristen in het openbaar leven lijkt in de huidige tijd achteruit te gaan ten opzichte van de concurrentie van andere sociale wetenschappers. Die tendens zou ertoe kunnen toe leiden dat de rol […]

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Oktober 2013
AA20130776

Versterking van de rechten van verdachten in de Europese Unie: het recht op vertolking en vertaling in strafzaken

A.M.C. Boerwinkel

Op 1 oktober 2013 is de wet tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures in werking getreden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten die ertoe strekken het […]

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2013
AA20130770

Zorgplicht vs. klachtplicht

W.H. van Boom

HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf BV/Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord); ECLI:NL:HR:2013:BX7195, RvdW 2013, 250 (Kramer/F. van Lanschot Bankiers NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2013
AA20130755

Zorgvuldige besluitvorming

Het hellende vlak tussen onomstotelijk bewezen feiten en algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten

A.G.A. Nijmeijer

Bestuursorganen moeten besluiten zorgvuldig voorbereiden. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet voor niets een ‘algemeen beginsel van behoorlijk bestuur’. Maar hoe ver gaat dat zorgvuldigheidsbeginsel eigenlijk? En hoe toetst de bestuursrechter in de praktijk of een besluit zorgvuldig is voorbereid? Van degene die twijfelt aan de zorgvuldigheid van een besluit, wordt door de bestuursrechter soms een zodanig […]

Opinie | Amuse
Oktober 2013
AA20130724