Maandblad artikeloverzicht Januari 2014

De beste herinneringen

Reactie op de column ‘Tussen webles en kopieermachien’ van Roel Schutgens

F.S. Bakker

Reacties door Floor Bakker en nawoord bij reactie door Roel Schutgens. In oktober verscheen de column ‘Tussen webles en kopieermachien’ van Roel Schutgens, waarin hij er een goede fles wijn op inzet dat de beste herinneringen van oud-rechtenstudenten betrekking hebben op hoorcolleges. Floor Bakker, die promoveert bij Roel Schutgens, heeft echter juist goede herinneringen aan tutorgroepen. Wie, net […]

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2014
AA20140032

De juridisch medewerker: een ten onrechte ondergeschoven kindje

S.E. Harenberg

Over de werkzaamheden van de juridisch medewerker is maar weinig bekend. Onterecht, want de rol van de juridisch medewerker in het proces van de rechterlijke besluitvorming is veel groter dan over het algemeen wordt gedacht. De werkzaamheden van de juridisch medewerker worden daarom in deze bijdrage uitgelicht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2014
AA20140070

Heleen Kersten

F.S. Bakker, M. Samadi

Ars Aequi sprak met mr. Heleen Kersten. Zij werkt sinds het afronden van haar rechtenstudie als advocaat bij Stibbe, werd in 1997 partner en in 2008 managing partner bij dit kantoor. Daarnaast is zij sinds 2007 commissaris bij Egeria en sinds 2011 commissaris bij Van Lanschot. Wij stelden haar vragen over haar studie, carrière, een […]

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
Januari 2014
AA20140004

Het boeken van een boek

T.A. Keijzer, R. Kindt

Wie een boek van de plank in de bibliotheek trekt, zal zich niet bewust zijn van de juridische werkelijkheid achter die handeling. Wij lichten een tipje van de sluier.

Opinie | Redactioneel
Januari 2014
AA20140003

Het civielrechtelijk bestuursverbod voor faillissementsfraudeurs: een ambivalent voorstel

D.R. Doorenboos

In het voorjaar kondigde de Minister van Veiligheid en Justitie aan dat frauderende bestuurders straks steviger kunnen worden aangepakt met behulp van een nieuw instrument: het civielrechtelijk bestuursverbod. Het ministerie bracht daartoe een concept-wetsvoorstel in consultatie, dat inmiddels talrijke overwegend kritische reacties heeft uitgelokt. Deze maken duidelijk dat de wettelijke vormgeving van het beoogde bestuursverbod […]

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2014
AA20140019

Het ontwerp wetsvoorstel computercriminaliteit III

M.E. Buwalda, N.J.M. Kwakman

De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2014
AA20140009

Het recht op voedsel als mensenrecht

A.P.M. Coomans

Toegang tot voedsel is een fundamenteel mensenrecht, maar de verwezenlijking ervan is voor velen op deze wereld geen vanzelfsprekendheid. Deze bijdrage behandelt de vraag wat de inhoud en betekenis van het recht op voedsel is en beziet hoe dit recht in de praktijk geïmplementeerd en de naleving ervan gecontroleerd kan worden.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
Januari 2014
AA20140059

Hoe word je rechter of officier van justitie?

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep 12 september 2013, nr. 13-793 AW, ECLI:NL:CRVB:2013:1748, NJB 2013/2078. Beoordeling van aspirant-rechters en -officieren van justitie. Stevig finaal ingrijpen door de Centrale Raad van Beroep.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2014
AA20140040

Juist ingeslotenen hebben dringende rechtsbehoeften

C. Kelk

Traditioneel was de gevangenis een bolwerk van dwang en tucht, het gevangenisregime ontbeerde ieder rechtsgehalte. Inmiddels is de situatie in gevangenissen aanmerkelijk verbeterd, maar nog steeds hebben juist  ingeslotenen grote behoefte aan juridische steun.

Opinie | Amuse
Januari 2014
AA20140006

Kun je wat bekend is uitvinden?

Th.C.J.A. van Engelen

HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 (Lundbeck/Tiefenbacher)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2014
AA20140050

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind

A.J.M. Nuytinck

HR 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:983. Familie- en erfrecht. Erfdeel onder testamentair bewind totdat erfgenaam 22 jaar is. Renteopbrengsten van onder bewind gesteld vermogen. Burgerlijke vrucht (art. 3:9 lid 2 BW). Ouderlijk vruchtgenot over renteopbrengsten (art. 1:253l BW). Opeisbaarheid renteopbrengsten. Testamentair bewind en bevoegdheid testamentair bewindvoerder (art. 4:162, 171 lid 1 en 175 lid 1, aanhef […]

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2014
AA20140034

Over lijken gaan

J.E. Jansen

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie | Column
Januari 2014
AA20140024

Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

P.J.J. Zoontjens

De vorig jaar ingevoerde prestatiebekostiging van hogescholen en universiteiten wordt als een belangrijke stap gezien om ons stelsel klaar te maken voor de 21e eeuw. Zij vloeit voort uit de voorstellen van de commissie Veerman. Maar de prestatiebekostiging is ongrondwettig, nu elementaire regels van rechtszekerheid en van gelijkheid voor de instellingen niet in acht worden […]

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2014
AA20140066

Professors strike back

E.H. Hondius

Altijd al wel eens je professor willen recenseren? In de Verenigde Staten is daar al een site voor: RateMyProfessors.com. Maar pas wel op: Professors Strike Back!  

Opinie | Column
Januari 2014
AA20140018

Soevereiniteit

M. de Blois

In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2014
AA20140025

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
Januari 2014
AA20140073

Wat betekent ‘algemene indruk’ en ‘geïnformeerde gebruiker’ in het modellenrecht?

Ch.E.F.M. Gielen

HvJEU 18 oktober 2012, C-101 en 102/11 (Neuman/Baena)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2014
AA20140044