Maandblad artikeloverzicht Januari 2013

An introduction to the disability strategy 2010-2020, with a focus on accessibility

S. Charitakis

This article aims at providing an overview of the European Disability Strategy 2010-2020, with a focus on accessibility. It compares the policy objectives on disability accessibility of the current Strategy with the previous EU policies on disability. Finally, it examines the progress of the implementation of this Strategy through the analysis of two forthcoming legal […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2013
AA20130028

Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling

A.J.M. Nuytinck

HR 2 november 2012, LJN: BX5798, ECLI:NL:HR:2012:BX5798, (mrs. F.B. Bakels, A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en G. Snijders; A-G mr. J.L.R.A. Huydecoper)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2013
AA20130044

De iustum pretium-leer en het evenredigheidsbeginsel

J.J. Hallebeek

Deiustum pretium-leer en het evenredigheidsbeginsel hebben in het westerse rechtsdenken altijd een rol gespeeld. Hoewel vanaf de vroegmoderne tijd het primaat van de contractsvrijheid hun rol sterk heeft teruggedrongen, wordt een approximatieve equivalentie van wederkerige prestaties als algemeen beginsel thans weer bepleit. Biedt het huidige contractenrecht daar ruimte voor?

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Januari 2013
AA20130059

De opgedrongen verrijking

T. van der Linden

Teun van der Linden onderzoekt in dit artikel de problematiek rondom de opgedrongen verrijking. In hoeverre kan de verrijkte aansprakelijkheid uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking ontlopen met het verweer dat hem een bestedingspatroon is opgedrongen? Om deze vraag te beantwoorden belicht hij eerst het theoretische fundament van het verrijkingsrechtelijke uitgangspunt dat een opgedrongen verrijking niet […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2013
AA20130011

Het ontstaansmoment en de verjaring van de regresvordering

W.H. van Boom

HR 6 april 2012, LJN BU3784, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, RvdW 2012, 534, HR 6 april 2012, LJN: BU3784, RvdW 2012, 534 (Van Aart en ASR Schadeverzekering/Achmea Schadeverzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2013
AA20130036

Juridisch oordelen over medische missers

Hoe medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak blootlegt

R.W.M. Giard

Dokters kunnen fouten maken, maar rechters ook. De Deense psycholoog Erik Hollnagel, die onderzoekt hoe en waarom mensen fouten maken, stelt: ‘To err is human; to understand why humans err is science’.  Als een wetenschappelijke benadering de beste manier is om uit te zoeken waarom medische professionals kunnen dwalen, heeft dat gevolgen hoe het onderzoek […]

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2013
AA20130065

Mensbeelden van burgers, bestuursbeelden van bestuursorganen

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep 27 juni 2012, nr. 10/1753 AWBZ, LJN: BX1183, ECLI:NL:CRVB:2012:BX1183, AB 2012/329 m.nt. Ortlep, JB 2012/211, Gst. (2012) 7379.116 m.nt. Tollenaar, RSV 2012/226, USZ 2012/244, NJB 2012/1627 

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2013
AA20130049

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

C.J.J.M. Stolker

Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de […]

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2013
AA20130072

Rode draad ‘Historische wortels van het recht’

Voorwoord Rode Draad 2013

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

De redactie heeft besloten in 2013 als Rode Draad een serie artikelen te publiceren over de historische wortels van ons recht. Naar haar mening kan de rechtsgeschiedenis bij uitstek inzichten verschaffen die van belang kunnen zijn bij het uitzetten van de koers van ons huidige recht. In elk artikel zal een rechtswetenschapper de ontwikkeling van […]

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Januari 2013
AA20130057

Schuldige dieren

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie | Column
Januari 2013
AA20130027

Sciences Po: een nieuwe juridische faculteit in Parijs

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over de Ecole de droit de sciences po, opgezet door Christophe Jamin.

Opinie | Column
Januari 2013
AA20130021

Stages door illegale jongeren: een doorbraak?

G.G. Lodder

Al jarenlang wordt door verschillende partijen geijverd voor het opheffen van het verbod om kinderen zonder rechtmatig verblijf (zgn. ‘illegale kinderen’)in het kader van hun opleiding stage te laten lopen. Eerdere toezeggingen van bewindslieden om stages ook voor deze jongeren mogelijk te maken zijn door de regering weer ingetrokken. Toch zijn er wel enkele hoopvolle […]

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2013
AA20130022

Symboolwetgeving

J.G.H. Altena-Davidsen, E.F. Verheul

Het afkeurende woord 'symboolwetgeving' wordt de laatste jaren vaak toegevoegd aan wetsvoorstellen. Zo werd ook het wetsvoorstel waarbij dieren worden uitgezonderd van het zaaksbegrip menigmaal als symboolwetgeving bestempeld, aangezien de nieuwe bepaling slechts een ‘symbolische’ waarde heeft. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Opinie | Redactioneel
Januari 2013
AA20130005

Twintig boeken die de (mijn) wereld veranderden

E.H. Hondius

In de rubriek Bijzondere boeken zal iedere maand een vooraanstaand jurist vertellen over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest. Ewoud Hondius opent de reeks en pakt het meteen grondig aan: hij noemt twintig boeken die zijn wereld veranderden.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Januari 2013
AA20130006

Vaststelling van een nieuwe Politiewet; vorming van één landelijk politiekorps

M.M.J. Daams

Met ingang van 1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking getreden. Daarmee is de vorming van één landelijk politiekorps een feit geworden. De Politiewet 2012 vervangt de Politiewet 1993, waarin voorzien was in een regionaal politiebestel. In deze bijdrage wordt de Politiewet 2012 nader belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2013
AA20130052

Zal de strafbaarstelling van illegaliteit effectief zijn?

En wil iemand dat eigenlijk weten?

J.P. van der Leun

Het kabinetsvoornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen is een staaltje beleid voeren zonder enige interesse in de vraag of het gaat werken: onvoorstelbaar in een tijd waarin zo hard wordt geroepen om evidence based beleid. Resultaten van bestaand onderzoek – dat deels is gedaan in opdracht van de overheid- zouden op eenvoudige wijze kunnen […]

Opinie | Amuse
Januari 2013
AA20130008