Deze maand

Welke werking een aandeelhoudersovereenkomst heeft, kan gevolgen hebben voor die aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Alex Draaisma onderzoekt in welke situatie welke rechter bevoegd, en welk recht toepasselijk is.

De platformeconomie (denk bijv. aan Uber en Marktplaats) blijkt helaas niet vrij van discriminatie. Susanne Burri & Susanne Heeger-Hertter bekijken verschillende manieren waarop dit probleem juridisch kan worden aangepakt. Fons Orie blikt na 25 jaar terug op het Joegoslavië Tribunaal en de invloed die het heeft gehad op het internationaal strafrecht.

Verder schrijft Marloes van Noorloos over de spanning tussen memory laws en de vrijheid van meningsuiting, en Boudewijn Waaijer legt uit waarom hij niet erg gecharmeerd is van het Consultatievoorstel ‘Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen’. André van der Braak gaat in op rechtvaardigheid in het boeddhisme (karma), Geerten Boogaard roept in herinnering wat de kracht van verbeelding kan veroorzaken, staatsrechtelijk gezien, en Theo Raaijmakers, tot slot, schrijft over de onlangs overleden Herman Schoordijk, een uitzonderlijk civilist.

Ars Aequi december

David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europees bevoegdheidsrecht

None of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie EU 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​37 (Schrems/Facebook Ireland Ltd.; justitiële samenwerking in burgerlijke zaken)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2018
AA20181028

De Poolse rechtsstaat onder druk: van artikel 7 VEU naar het Europees aanhoudingsbevel en weer terug

J.W. Ouwerkerk, P.J. Slot

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 25 juli 2018, C-216/18 PPU, ECLI:​EU:​C:​2018:​586 (LM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2018
AA20181040

Versterking van parlementaire betrokkenheid bij verdragstotstandkoming

C.B. Modderman

Op 13 juni 2018 promoveerde Coen Modder­man aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek en focust met name op de mogelijkheden tot versterking van de betrokkenheid van het parlement bij verdragstotstandkoming.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2018
AA20181056

Publiek-privaat of privaat-publiek? De particuliere onderzoeksmarkt nader bekeken

C.A. Meerts

Op basis van kwalitatief onderzoek wordt een inkijkje gegeven in de wereld van particuliere onderzoekers. Het gangbare idee dat de particuliere veiligheidssector een aanvulling vormt op dat wat de staat biedt, wordt kritisch tegen het licht gehouden en omgedraaid – het onderzoek laat zien dat particuliere onderzoekers en hun cliënten eerst kijken naar een privaatrechtelijke […]

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2018
AA20181052

Prof.mr. Herman C.F. Schoordijk (1926-2018)

M.J.G.C. Raaijmakers

Op 5 juli 2018 overleed op 91-jarige leeftijd prof.mr. Herman Schoordijk, emeritus hoogleraar burgerlijk en handelsrecht. Theo Raaijmakers staat in deze bijdrage stil bij het afscheid van de leermeester van zijn studiejaren en latere collega, de uitzonderlijke civilist H.C.F. Schoordijk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
December 2018
AA20181048

Are you talking to me?

S. Steneker

Verengelsing van het universitair onderwijs is niet per se slecht. Maar verengelsing voor het Nederlandse rechtenonderwijs, dát is niet zo handig, zo legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
December 2018
AA20181009

Lindenbaum/Cohen: de opmars van de maatschappelijke betamelijkheid

E.H. Hondius

Ewoud Hondius staat stil bij de 100e ‘verjaardag’ van het arrest Lindenbaum/Cohen, mogelijk het meest invloedrijke privaatrechtelijke arrest ooit gewezen door de Hoge Raad.

Opinie | Column
December 2018
AA20180995

Het strafrecht tussen waarheid en leugen: over Holocaustontkenning en andere memory laws

M. van Noorloos

Memory laws stellen ontkenning van grootschalige mensenrechtenschendingen uit het verleden – en soms ook uitingen als het bagatelliseren of rechtvaardigen van zulke misdaden – strafbaar. Zo heeft Polen het onlangs verboden om de Poolse natie verantwoordelijk te houden voor de Holocaust. Wat is de ratio achter zulke wetten en hoe verhouden die zich tot de […]

Opinie | Opiniërend artikel
December 2018
AA20181010

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Over zelfbeschikking en rechtsbescherming bij het aangaan van een huwelijk

B.C.M. Waaijer

Zouden aanstaande echtgenoten in plaats van de van rechtswege geldende, nieuwe wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, niet eenvoudig moeten kunnen kiezen voor de oude algehele gemeenschap van goederen? Dus zonder dat zij daarvoor huwelijksvoorwaarden ten overstaan van een notaris hoeven te maken? De auteur geeft aan dat we met het daartoe strekkende consultatiewetsvoorstel niet op […]

Opinie | Opiniërend artikel
December 2018
AA20180996

25 jaar Joegoslavië Tribunaal: het herschapen internationaal-strafrechtelijke landschap

A.M.M. Orie

In december 2017 heeft het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) na ruim 24 jaar zijn deuren gesloten. In deze bijdrage blikt Fons Orie, voormalig rechter bij het Joegoslavië Tribunaal, na 25 jaar terug op de totstandkoming van het Joegoslavië Tribunaal en bespreekt de (selectie van) rechters. Vervolgens komen de rechtsmacht en de ontwikkeling van het materiële en […]

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2018
AA20181016

Discriminatie in de platformeconomie juridisch bestrijden: geen eenvoudige zaak

S. Burri, S. Heeger-Hertter

Onderzoek wijst uit dat ook in de platformeconomie discriminatie voorkomt. Dit artikel biedt een verkenning van de juridische (on)mogelijkheden om discriminatie in de relaties tussen platform, platformwerkers en klanten te bestrijden. De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving biedt daartoe beslist mogelijkheden, maar deze zijn niet onbeperkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2018
AA20181000

De aandeelhoudersovereenkomst in het IPR

Hybride tussen contract en vennootschappelijk document

A.J.N. Draaisma

Aan aandeelhoudersovereenkomsten wordt steeds vaker naast een contractuele, ook een vennootschapsrechtelijke werking toegekend. Dit kan gevolgen hebben voor de aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Wanneer buitenlandse aandeelhouders van een Nederlandse vennootschap met elkaar een aandeelhoudersovereenkomst sluiten, welke rechter is dan bevoegd? En welk recht is toepasselijk?

Verdieping | Studentartikel
December 2018
AA20180985

Narratief staatsrecht

G. Boogaard

In deze amuse schrijft over het in beweging brengen van het publiek met behulp van staatsrechtelijk getinte verbeelding.

Opinie | Amuse
December 2018
AA20180982

Rechtvaardigheid in het boeddhisme: de wet van karma

A. van der Braak

Westerse visies op rechtvaardigheid gaan vaak uit van transcendente universele principes die de grondslag vormen voor normen en waarden. Rechtvaardigheid in het boeddhisme is echter niet gebaseerd op een transcendent principe, maar op de immanente wetmatigheid van karma en wedergeboorte: wezens worden herboren aan de hand van de aard en kwaliteit van hun handelingen.

Blauwe pagina’s | Rechtvaardigheid
December 2018
AA20180980

Strafbaarstelling van prostituanten: schadelijke symboolwetgeving

L. Münchow, B.F.M. Vulto

Het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel is aangenomen door de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer heeft inmiddels beraadslaging plaatsgevonden. Dit wetsvoorstel is echter geen effectieve bestrijding van mensenhandel, maar komt in feite neer op symboolwetgeving met onwenselijke neveneffecten.

Opinie | Redactioneel
December 2018
AA20180979