Bijzonder nummer 2007 – Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap

Battle of Forms: Harmonisation in the European Context?

M. Jansen, A. Poissonnet, S. Rook, Y. Zhang

This article focuses on the practical problem of the battle of forms. Standard form contractual terms are part of everyday business life. In the majority of circumstances, a business expects the consumer simply to accept its standard form. This form then becomes the binding contract. However, the situation is more complicated when both parties adopt the same stance, with each side attempting to gainsay the other by replying to […]

Verdieping | Studentartikel
Juli 2007
AA20070566

Civielrechtelijke plaatsopneming

E.H. Hondius

In deze column wordt het belang van de casus achter bekende en standaard-arresten besproken en van groot belang geacht.

Opinie | Column
Juli 2007
AA20070572

Creation of New Estonian Private Law

P. Varul

In dit rechtsvergelijkend artikel wordt de ontwikkeling van het Estse recht geschetst waarbij aandacht wordt besteed aan het algemene privaatrecht, personen- en familierecht, eigendomsrecht, erfrecht, verbintenissenrecht en in mindere mate aan enkele kleinere rechtsgebieden zoals intellectuele eigendomsrechten.

Overig | Rode draad | Over de grens
Juli 2007
AA20070574

De cypressen van Daphne

W.J. Zwalve

In dit artikel wordt de rechtenstudie in de Oudheid vergeleken met de retorica in de Oudheid. De juridische opleiding was geschikt om later een groot vermogen te kunnen verdienen maar stond in vergelijking met de de retorica in een lager aanzien.

Juli 2007
AA20070560

De faillissementscurator

T. van Hees

Wat is het dagelijkse werken van de faillissementscurator, welke taken en bevoegdheden heeft hij en hoe kan je faillissementscurator worden?

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 2007
AA20070620

De ontneming van wederrechtelijk voordeel in verhouding tot het EVRM

C. Philips

Is de Nederlandse regelgeving ter zake van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art.36e Sr)strijdig met de onschuldpresumptie van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),wanneer niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit ter zake waarvan de vordering is ingesteld heeft gepleegd,en evenmin kan worden […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 2007
AA20070583

De onverjaarbaarheid van internationale misdrijven

R.A. Kok

Dit proefschrift behandelt het al dan niet onverjaarbaar zijn van de ernstigste internationale misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 2007
AA20070615

De opkomst van de transparante burger

Over de identificatieplicht in N ederland en om ringende landen

G. Cebe, B.M.J. van Klink, N. Zeegers

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of een verband bestaat tussen de aanslagen op de Twin Towers en de steeds verdergaande indentificatieplicht in verschillende Nederland, Duitsland, Engeland en Belgi.

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2007
AA20070600

Gedwongen anticonceptie bij verstandelijk gehandicapten. Een nieuwe maatregel van kinderbescherming?

P. Vlaardingerbroek

In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de lastige vraag hoe men dient om te gaan met verstandelijk gehandicapte personen met een kinderwens of met mensen die al eerder kinderen hebben gehad en waarbij gebleken is dat zij aantoonbaar niet in staat zijn om goed voor die kinderen te zorgen en hen de kinderen ontnomen […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 2007
AA20070589

Het geheime archief van de Commissie-Beel

H. Waalwijk

Het rapport van de Commissie-Beel uit 1956 over de Hofaffaire berust in het Koninklijk Huisarchief. Formeel blijft het rapport tot 2056 verzegeld en gesloten. Waarom doet men zo mysterieus over de status van het rapport?

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2007
AA20070598

Het zal Google een zorg(plicht) zijn

B.I. Bethlehem

Welke zorgplicht heeft de beheerder van een zoekmachine voor de zoekresultaten die schade veroorzaken voor degene waar naar gezocht wordt?

Opinie | Redactioneel
Juli 2007
AA20070555

Humpty Dumpty en uitleg van overeenkomsten

J.M. van Dunné

Het Engelse arrest Humpty Dumpty is vergelijkbaar met het Nederlandse Haviltex-arrest over de uitleg van overeenkomsten.

Opinie | Amuse
Juli 2007
AA20070557

Waar een intellectueel-smakelijke hap te vinden is, sta ik te graaien: prof.mr. L.A. Geelhoed (1942-2007)

K.J.M. Mortelmans

Een beschrijving van de levensloop van prof. mr. L.A. Geelhoed (1942-2007)

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
Juli 2007
AA20070605

Potentiële (internationale) strafrechtelijke effecten van de genocide uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Bosnië v. Servië op ICTY-vervolgingen

G.G.J. Knoops

De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (hierna ICJ) in Den Haag van 26 februari 2007 in de zaak Bosnië en Herzegovina versus Servië en Montenegro, kan mogelijke gevolgen hebben voor toekomstige vervolgingen door het Joegoslavië tribunaal (hierna ICTY). De betreffende uitspraak kwam na bijna een jaar van beraadslagen door een panel van juristen nadat de laatste verhoren hadden plaatsgevonden in mei 2006.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 2007
AA20070609