Bijzonder nummer 2001 – De toekomst van de Europese integratie

Alles of Nice

IGC 2000: adequate voorbereiding van de uitbreiding?

E. de Zwaan

Het Verdrag van Nice is met veel moeite tot stand gekomen. Het uiteindelijke resultaat van de inter- gouvernementele conferentie mag er wezen. Vast staat echter dat nog veel werk zal moeten worden gedaan, voordat de Europese Unie daadwerkelijk klaar zal zijn voor de uitbreiding. De samenstelling van de Commissie, de stemmenweging en de uitbreiding van […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Verdieping | Studentartikel
Mei 2001
AA20010312

Bijdragen aan een Europese grondwet

Verslag van de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000 aan de Katholieke Universiteit Brabant

V. Rörsch, E. de Zwaan

Bijdragen aan een Europese grondwet kan enerzijds door de verhouding van de Nederlandse constitutie tot de constitutie van de Europese Unie te bekijken, anderzijds door na te denken over de vorm en in houd van een grondwet voor de Europese Unie. De vorm betreft de wijze van totstandkoming en de in- deling van de Europese […]

Verdieping | Congresverslag
Mei 2001
AA20010329

De externe economische betrekkingen van de EG

G. Faber

De Europese Gemeenschap is een belangrijke speler in de wereldeconomie. In het complexe en dynamische geheel van de internationale economische betrekkingen oefent de EG niet alleen een belangrijke invloed uit, zij ondergaat ook de invloed van hetgeen in de wereldeconomie gebeurt. Het is dan ook geen wonder dat in het externe economische beleid van de […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010385

De invloed van het EG-recht op het Nederlandse belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

De betekenis van het recht van de Europese Gemeenschap op het belastingdomein van de lidstaten is de laatste jaren sterk toegenomen. De harmonisatie op het terrein van de BTW en accijnzen is voor velen, ook voor menig fiscalist, geruisloos ingevoerd. Alleen de tarieven zijn nog een nationale aangelegenheid. Het Verdrag tot oprichting van de Europese […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010358

De militaire dimensie van de Europese Unie

P.J. Teunissen

Deze bijdrage behandelt de geschiedenis van het debat over een Europese defensie, als achtergrond voor de onderhandelingen sinds 1998 over een autonome Europese strijdmacht voor interventie bij crises. Uiteengezet wordt voorts waarom het voor de Europese Unielanden niet zo gemakkelijk is zelfstandiger militair op te treden. Zij hebben een tekort aan middelen en kunnen zich […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010395

De toekomst van de Europese Unie

Een aantal constitutionele kanttekeningen

J.W. de Zwaan

Om in een uitgebreide samenstelling —van 15 naar ten minste 27 lidstaten —te kunnen overleven, dienen onder meer de constitutionele structuren van de Europese Unie aanpassingen te ondergaan. De vraag rijst dan natuurlijk hoe dit het beste kan gebeuren. In dit artikel worden ter zake een aantal suggesties gedaan. Deze problematiek is temeer van belang […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010301

De vele wegen naar een Europees sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Het Europees sociaal recht is moeizaam van de grond gekomen. Was het sociaal beleid in Europa aanvankelijk nauwelijks herkenbaar, sinds de jaren negentig is het een serieus onderdeel geworden van de Europese integratie. De moeizame totstandkoming van besluiten op dit gebied heeft geleid tot een grote creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Grote delen […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010377

Europees milieurecht: verbetering noodzakelijk

J.M. Verschuuren

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010415

Intellectuele eigendom aan het begin van de 21e eeuw

D.W.F. Verkade

Kijken we terug naar het Bijzonder nummer ‘Europa 1992 ’ van twaalf jaar geleden, dan zijn er op het gebied van de intellectuele eigendom sindsdien grote vorderingen geboekt. Ik geloof dat het niet te ver gaat om te zeggen dat het rechtsgebied van de intellectuele eigendom (i.e.-recht)nu overwegend Europees recht is geworden. Daar was twaalf […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010351

Naar een vernieuwd mededingingsrecht in Europa

K.J.M. Mortelmans

Deze bijdrage geeft een schets van het huidige Europese mededingingsbeleid en wijst op enkele toekomstige ontwikkelingen. Zij heeft de volgende opzet. Na een korte inleiding wordt, met enkele spraakmakende zaken als aanknopingspunt, aangegeven hoe in de loop der jaren de mededingingsautoriteiten op de Europese markt zijn opgetreden tegen ondernemingen (paragraaf 2). Aan de hand van […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010339

Van Wenen naar Nice: Nieuwe voorwaarden voor het instellen van sancties door de EU tegen een lidstaat die de grondrechten schendt

S.F. Blockmans

Naar aanleiding van het debacle omtrent de kwestie Oostenrijk is in het Verdrag van Nice de bestaande procedure voor het nemen van sanctiemaatregelen tegen een lidstaat die zich schuldig maakt aan schending van de beginselen van democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden aangescherpt. Maar zolang het EU-Verdrag niet voorziet in een […]

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010331

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
Mei 2001
AA20010299

Patiënt in het Europa van de 21e eeuw: een gezondheidsrechtelijke beschouwing

H.D.C. Roscam Abbing

In dit artikel wordt het recht op zorg voor de gezondheid in het perspectief van de Europese integratie besproken op drie deelterreinen die mede door de voorgenomen uitbreiding met nieuwe lidstaten de komende jaren de meeste aandacht zullen vragen. Het betreft de gezondheidsbescherming, de kwaliteit van zorg en de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen. Vanwege de intrinsieke relatie tussen het recht op zorg voor de gezondheid en rechten van patiënten worden deze laatste daarbij — zij het summier — betrokken.

Mei 2001
AA20010372

Politie en justitie in de Europese Unie

A.H.J. Swart

Met het in werking treden van het Verdrag van Amsterdam is de strafrechtelijke samenwerking tussende lidstaten van de Europese Unie een geheel nieuwe fase ingegaan. Daarin staat het garanderen aan deEuropese burger van ‘een hoog niveau van zekerheid in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-digheid ’ centraal. In hoog tempo wordt aan dit streven op tal van verschillende manieren uitvoering ge-geven. Democratische en rechterlijke controle blijven daarbij vooralsnog ten achter.

Mei 2001
AA20010409