Bijzonder nummer 1999 – Water

Beschermde rechtsbelangen in het internationale waterrecht

A. Nollkaemper

Het internationale waterrecht bestaat uit regels van internationaal publiekrecht die beogen internationale waterconflicten te reguleren of te beheersen. Dit artikel bespreekt de vraag wiens rechtsbelagnen het internationale waterrecht beschermt. Gaat het alleen om de rechtbelangen van staten? Of hebben de miljarden inwoners van oeverstaten een zelfstandig rechtsbelang dat door het internationaal publiekrecht wordt beschermd? Het […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990413

De bestuurlijke organisatie van de waterstaat

A. van Hall

Deze beschouwing behandelt de bestuurlijke organisatie rond de overheden die belast zijn met de zorg voor de waterstaat, en de regelgeving die daarop betrekking heeft. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de waterstaatszorg zijn toebedeeld aan zowel instellingen van algemeen bestuur (rijk, provincies, gemeenten) als van functioneel bestuur, te weten de waterschappen. Nadat op […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990333

De rechtsmacht van kust- en havenstaat

R. van der Hoeven

Dit artikel wordt geplaatst tegen de achtergrond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee, gesloten op 10 december 1982 te Montego-Bay. De auteur beschrijft de complexe structuur van deze specifieke jurisdictie, zegt iets over de geschiedenis en de ontwikkeling daarvan en geeft aan dat wanneer de doelstellingen van het […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990380

De teloorgang van het Gemeenschappelijk Erfgoed der Mensheid

N.J. Schrijver

Weinig beginselen van internationaal recht kennen een relatief zo snelle opkomst én neergang als dat inzake het gemeenschappelijke erfgoed der mensheid. Het wortelt in het internationale ruimterecht, maar kende zijn doorbraak vooral in het recht van zee. Toen daarop gepoogd werd het ook van toepassing te verklaren op Antartica en op het milieu, leed het […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990405

Europees waterbeleid en de lokale overheid

G.R.M. van Dijk, H.J.M. Havekes

In dit artikel wordt waterbeheer vanuit een Europees perspectief benaderd. Zo worden de belangrijkste elementen van de EG-kaderrichtlijn Water beschreven. Deze beschrijving is met name toegespitst op de positie van de lokale, met waterbeheer belaste overheden. Verder worden interstatelijke waterconflicten -en de mogelijke oplossingen daarvoor- besproken en wordt de vraag gesteld naar de instelling van […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990389

In dubio pro natura: het functionele perspectief van het voorzorgbeginsel

H. Borgers

Het was tijden de normaalste zaak van de wereld dat milieubelastende handelingen werden toegestaan als die niet 'met zekerheid' schadelijk waren voor het milieu. Deze redenering betekende dat het economische argument -'wat levert het op?'- van doorslaggevende betekenis was. Het bewijs dat er inderdaad schadelijke gevoglen zouden optreden, was immers niet geleverd. Sinds enige tijd […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990431

Mens en natuur in Antarctica: een koele verstandhouding?

C.J. Bastmeijer

Geen ander continent heeft zoveel met water te maken als Antarctica. Maar liefst 70% van al het zoete water op aarde ligt er opgeslagen. In de Antarctische zomer (septemer-maart) is het continent -Dat ééntiende deel van de aardoppervlakte bestrijkt- voor 98% bedekt emt een ijskap die een gemiddelde dikte heeft van 2,5 km. In de […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990419

Recht doen aan water

Over ontwikkelingen in het waterbeheer en uitdagingen voor de wetgeving

H.L.S. Saeys, H.H.A. Teeuwen

Nederland, `no nonsens land`. Liggend aan de monding van drie grote rivieren, een delta aan zee. Aan het water dankt ze haar bestaan en haar welvaart. Water is ook de hoeksteen van haar economische ontwikkeling. Maar water is niet alleen essentieel voor de mens en zijn economie. Water is leven brengend vocht. Het maakt onlosmakelijk […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990323

Uniforme regels voor de Europese binnenvaart?

T.K. Hacksteiner

Binnenvaart is een per definitie internationale bedrijfstak. Het ontbreken van uniforme regelgeving vormt een belemmering voor het transport van goederen en staat derhalve een vrije uitoefening van het vervoer in de weg. Thans zijn diverse ontwikkelingen gaande waarbij, na de vroegere inspanningen in de richting van uniforme regels voor de Europese binnenvaart, opnieuw wordt gepleit […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990397

Verdrogingsbestrijding in Nederland: veel woorden, weinig daden!

P. de Putter

In dit artikel wordt het verdrogingsprobleem vanuit een bestuurlijk-juridische invalshoek benaderd. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bestuurlijk-juridische beheersinstrumenten om de verdrogingsschade in natuurgebieden ongedaan te maken. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij vier sporen van wet- en regelgeving: water, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Ieder spoor biedt haar eigen kansen om het verdrogingsprobleem […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990353

Water: een openbare zaak

H.Ph.J.A.M. Hennekens

In deze bijdrage wordt nagegaan of water een zaak is in de zin die ons privaatrecht daaraan toekent, waarbij ook een vluchtige blik wordt geworpen op wat het Duitse en Franse recht in dit leren. Daarna krijgt de vraag naar openbaarheid van water aandacht. Duidelijk is dat water verschillende functies vervult. Vanuit die functies wordt […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990371

Waterleidingbedrijven op de markt? Regeringsvoorstellen tot herziening van de Waterleidingwet

M.R. het Lam

Het drinkwatergebruik is in de afgelopen honderd jaar met ruim 2000% gestegen. Bij de voorziening in de toenemende vraag naar drinkwater spelen de waterleidingsbedrijven een voorname rol. In de loop der tijd, in het bijzonder de laatste jaren, is het takenpakket van drinkwaterbedrijven uitgebreid. Reden voor de regering om te komen tot een aanpassing van […]

Bijzonder nummer | Water
Mei 1999
AA19990362

Woord vooraf

H. Borgers, M. Geerdink, J. van Hees, I. Laurijssens

Een inleiding bij het special nummer omtrent het thema water.

Bijzonder nummer | Water | Opinie | Redactioneel
Mei 1999
AA19990321

Brede rivieren en oneindig laagland?

Th.G. Drupsteen

Een vanuit een wat bredere visie opgezet artikel over det waterstaats- en waterschapsrecht kan zich richten op twee vragen. De eerste is in hoeverre de zorg voor het water in brede zin bepalend zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van ons land als geheel. De tweede is hoe de verschillende onderdelen van dit rechtsgebied samenhangen en tot een grotere éénheid kunnen worden gebracht. Het artikel richt zich in het tweede gedeelte op de tweede vraag. Het begint echter met de eerste en geeft van daaruit een overzicht over het beleidsveld en de daarbij horende wetgeving.

Mei 1999
AA1999344