Bijzonder nummer 1998 – Anglo-Amerikaans recht

Alternatieve Geschillenbeslechting

P. Sanders

Bij de discussie hier te lande over de rol welke ADR kan spelen in de oplossing van geschillen is rechtsvergelijking van bijzonder belang. Vooral de Verenigde Staten waar het begon. Een ruimere blik is voor dit onderwerp wenselijk.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980465

Amerikaans staatsrecht: een persoonlijke inspiratie

A.W. Heringa

Het Amerikaanse staatsrecht is zeer inspirerend voor staatsrechtelijk denken, onder andere door de rol van het Hooggerechtshof. Die instantiue geeft diepgang aan het constitutionele dabat over verdeling van bevoegdheden, de reikwijdte van bevoegdheden en de werking van grondrechten. Verder is van belang dat de politieke organen (President, de beide kamers van het Congres) voor de […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980511

De betekenis van het Anglo-Amerikaanse zekerhedenrecht, in het bijzonder de floating charge en Article 9 Uniform Commercial Code: over bepaaldheid en publiciteit

T.H.D. Struycken

De floating charge van Engelse origine en het Amerikaanse regime van Article 9 Uniform Commercial Code geven te denken over twee aspecten van het Nederlandse zekerhedenrecht: bepaalbaarheid en publiciteit. Over de mate waarin de zekerheidsobjecten dienen te worden bepaald bij de vestiging van zekerheidsrechten in het Nederlandse recht, blijkt weinig met zekerheid te kunnen worden […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980417

De invloed van de rechtswetenschap op de ontwikkeling van het Anglo-Amerikaanse recht

J.M. van Dunné

In een common law-stelsel neemt de rechtspraak een centrale plaats in bij de ontwikkeling van het recht, met de rechter als krachtfiguur die de dienst uitmaakt. Vrij algemeen wordt aangenomen dat in het Engelse recht opvattingen van schrijvers weinig gewicht in de schaal leggen en in de rechtszaal zelfs niet aangehaald mogen worden: de non-citation […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980387

De relativiteit van de ongeschreven norm naar Nederlands en Engels recht

R.J.Q. Klomp

Het relativiteitsvereiste levert in de praktijk van het delictuele aansprakelijkheidsrecht zelden problemen op. Toch is het, vooral in het onderwijs, een lastig onderwerp. Het kan een stuk eenvoudiger, zo zal in onderstaande bijdrage worden betoogd. Voorzover het de relativiteit van de ongeschreven norm betreft kunnen we wat van het Engels recht leren.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980398

Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid

M. Kremer, E. Rehbock

Het burgerlijk procesrecht van de common law landen wijkt sterk af van dat op het continent. Er lijkt echter sprake van een zekere toenadering, waarin vooral de discovery (het Anglo-Amerikaanse systee van bewijsgaring) een belangrijke rol toekomt. Discovery wordt door sommigen omarmd om knelpunten in het eigen recht op te lossen. Hier wordt ingegaan op […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980448

Engels recht en de voormalige Britse koloniën

K. von Benda-Beckmann

De verbreiding van Engels recht in de koloniën is sterk afhankelijk geweest van de politieke en economische ontwikkelingen in de koloniën. Tot de negentiende eeuw leidden de zeer uiteenlopende economische en politieke constellaties binnen de koloniën tot grote rechtsverscheidenheid. Daarna verkeerde de trend in convergentie tussen de koloniale en postkoloniale leden van het Commonwealth. De […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
Mei 1998
AA19980376

Expert evidence in het strafproces

S. van Gessel

Deskundigenverklaringen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op de uitkomst van een strafproces. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van een deskundige, maar fouten zijn snel gemaakt. Fouten zullen in de praktijk soms nauwelijks te voorkomen zijn, ze zullen in strafproces echter achterhaald moeten worden. In het Engelse strafproces heerst een beter klimaat om […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980502

Forum non conveniens in het Engelse en het Nederlandse recht

R.W. Bax

In het onderstaande zal ik ingaan op de vraag of de regeling van de rechtsmacht zoals deze recent door de wetgever is voorgesteld, wenselijk is. Meer specifiek ga ik in op de vraag of het gewenst is te kiezen voor een stelsel waarin het de rechter niet wordt toegestaan rechtsmacht af te wijzen met een […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980458

Het Anglo-Amerikaanse recht als inspiratiebron bij het oplossen van de Nederlandse problematiek rond de koude uitsluiting?

J. van Duijvendijk-Brand

De problematiek van de koude uitsluiting vindt haar oorzaak allereerst in het feit dat de rollen binnen een huwelijk nog vaak steeds zo verdeeld zijn dat de ene echtgenoot (meestal de man) de taak van (hoofd)kostwinner op zich neemt en de ander, die geen of slechts gedeeltelijk bepaalde arbeid buitenshuis verricht (meestal de vrouw), zorgt […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980437

Het Britse recht en de Europese Unie

M. Claes, B. de Witte

Van een botsing tussen common law en civil law is, tijdens de 25 jaren van Brits lidmaatschap van de Europese Unie, niets gebleken, hooguit van enige aanpassingsproblemen zoals iedere andere lidstaat van de EU die ook kent. De invloed van het Britse recht op het recht van de Europese Unie is weinig omvangrijk. De invloed […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980521

Kort Amerikaans in het vennootschapsrecht. Corporate Governance in de VS en Nederland

H.J. de Kluiver

Ontwikkelingen in het Anglo-Amerikaanse ondernemingsrecht zijn de afgelopen twee decennia sterk beïnvloed door discussies over ‘Corporate Governance’, ofwel, in het Nederlands, ‘ondernemingsbestuur’. Welke regels bevorderen een zo optimaal mogelijk bestuur van de onderneming? En wat is in dat licht de juiste verhouding tussen bevoegdheden van aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders (zoals commissarissen)? En hoe moet vanuit […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980407

Kunnen wij iets leren van het Amerikaanse materiële strafrecht?

J.A.W. Lensing

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de vraag of wij in Nederland iets kunnen leren van het Amerikaanse materiële strafrecht? Staat dat strafrecht daarvoor naar ons gevoel niet te dicht bij het oordeel van de gewone, Amerikaanse burger? Op welke min of meer concrete punten zouden wij – ondanks alle kritiek die man op […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980491

Loon naar werk?

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Een veelgestelde vraag aan Nederlandse advocaten is: krijgen wij hier ook Amerikaanse toestanden? Met Amerikaanse toestanden wordt dan bedoeld: megaclaims, class actions en geldverslindende advocaten met forse declaraties… Er wordt verteld van de inbreker te Los Angeles, die tijdens zijn werk van de trap viel, een been brak en met succes een forse schadevergoeding van […]

Mei 1998
AA19980474

Procederen over uitkeringen. Het litigation-probleem in de Workers’ Compensation

B. Barentsen

Alle Amerikaanse staaten kennen een eigen verzekering voor beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid, de Workers’ Compensation. De Workers’ Compensation wordt voor een belangrijk deel privaat uitgevoerd. In een groot aantal staten wordt buitensporig veel geprocedeerd over Workers’ Compensation-uitkeringen. Met behulp van preventief overheidstoezicht en onpartijdige keuringsartsen weten enkele staten de litigation in de hand te houden. Nu de […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980481

Proloog: inleidende opmerkingen en schets van structurele aspecten

C.Æ. Uniken Venema

Het Anglo-Amerikaanse recht heeft een andere historische achtergrond dan het Nederlandse recht. Het verschil in historische achtergrond ligt ten grondslag aan diverse zeer grote structurele en begripsmatige verschillen. Zeer belangrijk is de nevenschikking van enerzijds de common law en anderzijds het equityrecht. De Anglo-Amerikaanse trustfiguur is een product van de wisselwerking tussen de common law […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
Mei 1998
AA19980359

Specific performance or the remedy of damages?

P.M. Furmston

Comparative law tells us that, in civil law systems, specific performance is regarded as the basic remedy for breach of contract whereas, in common law systems, specific performance is an exceptional remedy and damages are the basic remedy. Comparative law also tells us that this gap is not in practice as stark as it appears […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980403

Why is English law so different?

E.J.H. Schrage

Sinds Josef Esser zijn Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts schreef, zijn tal van studies gewijd aan de overeenkomsten (en de verschillen) tussen de Engelse en de continentale rechtsontwikkeling. Het is verleidelijk om toe te geven aan de neiging om signalen van een zekere convergentie tussen beide rechtsfamilies te ontwaren. Maar een […]

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
Mei 1998
AA19980366