Bijzonder nummer 1993 – Vervoersrecht

Aard en bronnen van het vervoerrecht

K.F. Haak

In dit artikel wordt het nieuwe boek 8 BW inzake het vervoersrecht besproken. In het artikel komen de verschillende vervoersovereenkomsten kort aan de orde. Ook wordt er ingegaan op het internationale karakter van boek 8 BW; het is namelijk grotendeels een codificatie van verdragen. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met het oude recht dat het […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930344

Ars Equorum

Paardesprongen naar Boek 6 BW

O. van Klinken

Wanneer een contractspartij schade heeft geleden en die niet op zijn contractuele wederpartij probeert te verhalen, maar een derde met een actie uit onrechtmatige daad aanspreekt, wordt gesproken van een 'paardesprong'. Kan de derde zich vervolgens tegen zo'n paardesprong verweren met de bepalingen in een overeenkomst die hij niet zelf heeft gesloten, dan is sprake […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930393

Binnenlands openbaar personenvervoer

Chr.P. Verwer

In dit artikel worden de juridische aspecten van het openbaar vervoer besproken. Aan bod komen onder andere de omschrijving van openbaar vervoer, nationale en internationale regelingen die van toepassing zijn. Ook wordt er besproken hoe een overeenkomst van binnenlands openbaar vervoer tot stand komt op basis van welke overeenkomst het meeste gereisd wordt. Ook de […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930388

Boek 8 en het internationaal privaatrecht

J.C. Schultsz

In dit artikel wordt een nieuwe wet inzake het internationaal privaatrecht besproken, te weten 'Enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht'. In deze wet komen moderne verwijzingsregels voor die niet alleen bepalen wanneer de Nederlandse wet op een bepaalde vervoersovereenkomst van toepassing is.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930351

Een kameleon in de Kongo

Gecombineerd vervoer van zaken volgens Boek 8 BW

A. van Beelen

Artikel in het bijzonder deel van het bijzonder nummer 'Vervoersrecht' waarin het gecombineerd vervoer van zaken wordt besproken. In zo een geval wordt er door een opdrachtgever een overeenkomst gesloten met een vervoerder voor goederenvervoer waarbij meerdere vervoerstechnieken aan de orde komen. In het artikel komt aan de orde hoe zo een overeenkomst werkt en […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930367

Enige algemene begrippen in het vervoersrecht

J.B. Huizink

In dit artikel wordt ter voorbereiding op het bijzonder deel van het bijzonder nummer ingegaan op kernbegrippen in het vervoersrecht.

Mei 1993
AA19930356

Het retentierecht van de expediteur in Boek 8 BW

M. van Hasselt

De expediteur heeft in Boek 8 BW zijn plaats gekregen in de derde afdeling van titel 2. De expeditie-overeenkomst of zoals het opschrift van afdeling 3 luidt ‘de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen’, is de overeenkomst waarbij de expediteur zich jegens zijn opdrachtgever verbindt tot het sluiten van vervoerovereenkomsten met een vervoerder. In […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930379

Het zeerecht is het oudste recht

Interview met prof.mr. H. Schadee

H.J. van Kooten, I. Reuder

De Schadee's zijn sinds 1724 werkzaam geweest als advocaten, notarissen en dispacheurs in Rotterdam. Na een jaar klassieke talen en rechten te hebben gestudeerd in Genève, heeft Henri Schadee (1910) zijn rechtenstudie in Leiden afgerond om vervolgens praktijkervaring op te doen in Engeland en Duitsland. In 1936 wordt Schadee beëdigd als advocaat en procureur te […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930339

Hoe gemeen is de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW?

M.A. van de Laarschot

In deze bijdrage worden aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1990 inzake Van Gend & Loos versus Vitesse (HR 6 april 1990, NJ 1991, 689) enige aspecten van de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW behandeld en vergeleken met aansprakelijkheidsregels volgens het gemene recht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930427

Hulpverlening in het zeerecht

R. Cleton

Hulpverlening aan schepen is een van de typisch traditionele instituten van het zeerecht en als zodanig aan te merken als een particularisme van het zeerecht. Dit instituut is sinds 1910 geregeld in het Brusselse Verdrag inzake hulp en berging. In deze bijdrage worden het juridische karakter van hulpverlening en de voorwaarden waaronder hulploon kan worden […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930414

Inleiding

L. Kaemingk, O. van Klinken, H.J. van Kooten, M.J. Kroeze, I. Reuder

Inleiding bij het bijzonder nummer 'Vervoersrecht'. In het artikel komen de artikelen aan bod die in het bijzonder nummer zijn opgenomen.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930335

Terbeschikkingstelling van zaken door de afzender in het binnenvaartrecht: redelijke plicht?

R.M. Koedood

Met de invoering van boek 8 BW bestaat er voor de afzender van te vervoeren goederen een plicht om de te vervoeren goederen aan de vervoerder terbeschikking te stellen. Deze plicht is neergelegd als een soort garantieplicht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930422

Vervoer onder cognossement

R.E. Japikse

In dit artikel wordt de 'vervoersovereenkomst onder cognossement' en de 'vervoerder onder cognossement' besproken. Deze regeling kent in de Nederlandse wetgeving nog geen voorganger en is met de invoering van boek 8 BW geïntroduceerd. In het artikel wordt de oorsprong van de regeling, de werking van de regeling en de vereisten in de regeling voor […]

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930406