Bijzonder nummer 1989 – Europa 1992

1992 en het juridische onderwijs

R.W. Jagtenberg

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het verdergaande Europese integratieproces een verandering in de rechtenstudie vergt. Daarbij wordt er ook ingegaan op het REPINT programma. Een stageprogramma in Nederland als bij een buitenlands advocatenkantoor. Daarna wordt het Erasmusprogramma behandelt waardoor studeren in het buitenland eenvoudiger wordt. Het artikel wordt afgesloten met enkele […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890507

Communautair toezicht op Nationale Steunmaatregelen

J.A. Winter

In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp van de staatssteun en steunmaatregelen door de nationale overheden. Deze steun aan nationale bedrijven en bedrijfstakken verstoort de interne markt. In het artikel worden de artikelen 92 en 93 EEG behandeld waarbij de opzet en ratio hiervan aan de orde komt. Het steunbegrip van art. 92 EEG […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890441

De beperkte betekenis van mededingingsrechtelijke beginselen voor het ontstaan van een interne Euregionale bouwmarkt na 1992

H. Nijholt

In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van het gemeentelijk (aanbestedings)beleid voor het ontstaan van een interne Europese (bouw)markt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de mededingings- en ordeningspolitieke aspecten van het aanbestedingsrecht. Te veel accent op uitsluitend het mededingingsaspect brengt het ontstaan van die interne markt in gevaar.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890436

De Europese industrie na 1992

W. Dekker

In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn van de Europese en grensoverschrijdende politiek met de invoering van de Europese Akte na 1992. Daartoe wordt eerst de geschiedenis van de Europese industrie geschetst met de totstandkoming van de verschillende gemeenschappen. Daarna wordt besproken wat er in 1989 gaande was en wat er vervolgens in […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890335

De interne markt en het auteursrecht

H. Cohen Jehoram

Binnen de EG zijn in het Witboek en in het Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology — Copyright Issues Requiring Immediate Action voorstellen gedaan voor een harmonisering van het Europese auteursrecht. De auteur gaat op deze voorgestelde harmonisatie in nadat deze heeft blootgelegd wat de verschillen in auteursrechtwetgeving in de verschillende lidstaten […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890400

Die EG-Umweltpolitik nach dem vierten Aktionsprogramm

M. Jachtenfuchs

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890493

Een klein stapje in de richten van de echte ‘Europese’ juristen?

H.E.G.S. Schneider

In dit artikel wordt ingegaan op Europa na 1992 voor wat betreft het optreden als advocaat in de Europese Gemeenschap. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Wie zal er in Europa als advocaat mogen optreden?; Hoe zal een advocaat zijn beroep kunnen uitoefenen?; en waar zal hij zijn beroep mogen uitoefenen? Daartoe wordt […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890368

Elimiatie door harmonisatie; Nederlands strafrecht na 1990

, C.F. Rüter

Onze strafrechtspleging verschilt niet onaanzienlijk van die in de meeste andere landen in de Europese Gemeenschap. Nu in het zicht van de opheffing van de grenscontroles op allerlei gebieden de nationale regels worden geharmoniseerd, doemt de vraag op, wat dat voor onze strafrechtspleging te betekenen heeft. Daarover gaat dit artikel. Het in 1985 door de […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890522

Europa 1992

P. van Themaat

In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van de Europese Akte in 1987 en wat dit voor gevolgen heeft voor Europa vanaf 1992.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890323

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR

P. Roos

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een aantal arresten gewezen, die van groot belang zijn voor de inhoud van de vestigingsvrijheid van het EEG-Verdrag, alsmede voor het internationaal privaatrecht dat van toepassing is op vennootschappen. Het op 27 september 1988 gewezen arrest inzake de zetelverplaatsing van Daily Mail is voorlopig de laatste in deze […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890382

Europees verzekeringsrecht: goed voor de verzekeringsnemer?

H. Bronsveld-Taute

De Commissie van de EEG acht het wenselijk dat in de toekomst buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verzekeringen kunnen aanbieden in bijvoorbeeld Nederland, waarop hun eigen nationale recht van toepassing is. Dit is namelijk in het belang van het vrije verkeer van verzekeringsdiensten. De Commissie wil de weg hiertoe vrij maken door harmonisering van het verzekeringsrecht. In dit […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890391

Europese cultuur, méér dan een produkt op de Intere Markt?

H. d' Ancona

In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van de Europese eenwoording door de Europese akte voor de het Europese cultuurbeleid. Besproken wordt de middelen die de Europese instituties hebben en welke gevolgen het kan hebben voor nationaal cultuurbeleid.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890405

Europese mededingingsregels in het perspectief van het Witboek voor de Interne Markt

M. Fierstra

Met een optimisme zo mogelijk nog groter dan het pessimisme waarmee het door Orwell verdoemde 1984 werd tegemoetgetreden, wordt uitgekeken naar 1992, het jaar waarin de communautaire interne markt moet worden gerealiseerd. Veel aandacht wordt geschonken aan de voorstellen die de Commissie moet doen en besluiten die de Raad dient te nemen voor het bereiken […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890428

Europese Politieke Samenwerking

C. Engel, P. Kok

Terwijl momenteel iedereen over het 'nieuwe gezicht' van Europa van na 1992 spreekt en daarmee het interne markt project, althans in public relations opzicht, een succes is, wordt daarnaast relatief weinig aandacht besteed aan het feit dat Europa meer is dan een economische ruimte zonder binnengrenzen. Met name werken de Twaalf ook op het gebied […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890499

Harmonisatie van de omzetbelasting

B.J.M. Terra

Voor de voltooiing van de interne markt is de harmonisatie van de omzetbelasting noodzakelijk. De fiscale grenzen, veroorzaakt door het verrekenen van de indirecte belastingen bij grensoverschrijdend verkeer, vormen de Achilleshiel van Europa 1992. Niet alleen is opheffing van de fiscale grenzen noodzakelijk, ook met betrekking tot de directe belastingen dienen de Lid-Staten overeenstemming te […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890462

Harmonisatie van wetgeving in de EEG

P.J. Slot

In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie van het recht van de lidstaten van de EEG. Daarbij wordt ingegaan op verschillende artikelen die ten grondslag liggen aan de harmonisering zoals de vrij verkeer bepalingen in het verdrag. Daarna komen de verschillende harmonisatiemethoden aan de orde. Vervolgens komt de wetgeving die wordt geharmoniseerd bij het […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890453

Het Akkoord van Schengen en het Nederlandse vreemdelingenrecht

E. Lewin

Zijn een zodanige intensivering van het Nederlandse binnenlands toezicht op vreemdelingen of een zodanige harmonisatie van vreemdelingenwetgeving van Duitsland, Frankrijk en de Benelux mogelijk, dat bij de afschaffing van de grenscontroles tussen genoemde landen het Nederlandse vergunningenstelsel gehandhaafd kan worden?

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890514

Het communautaire vervoersbestel – zeevaart en luchtvaart

F.A. van Bakelen

In dit artikel wordt ingegaan op het EG-vervoersrecht. In deel I wordt ingegaan op het ontbreken van een consistent vervoersbeleid in Europa. In deel II van het artikel komen verschillende uitspraken aan de orde die zien op het vervoersrecht en laten zien dat het HvJEG hier een groot aandeel in heeft. In deel III gaat […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890417

Het grote democratische gat in de Europese Gemeenschap

J. Hontelez, B. van der Lek

Artikel waarin de positie van het Europees Parlement in Europa centraal staat. Er wordt besproken in hoeverre het Europees Parlement (voldoende) invloed heeft. Daartoe wordt allereerst ingegaan op de democratische veranderingen binnen de Europese Gemeenschap. Vervolgens komt het budgetrecht aan de orde zoals de nationale parlementen dit kennen. De samenwerkingsprocedure waarbij het Parlement en de […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890349

Inleiding

B. Bastein, R.J.Q. Klomp, F.A. van Ommeren, C.E. du Perron

In deze inleiding worden de bijdragen aan dit bijzonder nummer in hun onderlinge samenhang geplaatst in het perspectief van 'Europa 1992'. Daarbij staan het Witboek en de vraag wat er gedaan moet worden om de interne markt eind 1992 te bereiken, centraal. Vervolgens wordt ingegaan op enkele schaduwzijden van de Europese integratie. Tot slot wordt […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890315

Institutionele implicaties vann de Europese Akte; de Europese Akte en de instellingen van de EG

J. Korte

In dit artikel wordt ingegaan op de institutionele veranderingen die plaatsvinden met de de invoering van de Europese Akte. Daartoe wordt de structuur en het karakter van de Europese Akte besproken en komen achtereenvolgens de institutionele wijzigingen van de Raad, de Commissie, het Parlement en het Hof van Justitie aan de orde. Er wordt afgesloten […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890339

Internationale fusie als uitvoering van het recht van vrije vestiging (artikel 52 EEG)

C.T. Dekker

Met het oog op de verwezenlijking van de interne markt in de EG, die in 1992 zou moeten plaatsvinden, worden veel fusies verwacht en ook reeds aangegaan. Ook grensoverschrijdende fusies. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die internationale fusie en de rechtsinstrumenten die daarvoor door de Europese Commissie worden voorgesteld (het ontwerp […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890375

Omroep in de EG: integratie en cultureel protectionisme

J. van den Beukel

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de Lid-Staten van de EG nog soeverein zijn in hun omroepbeleid, mede als onderdeel van nationaal cultuurbeleid. Aan de hand van de stand van de EG-integratie van omroep wordt deze vraag beantwoord, overigens zonder een oordeel te geven over een bepaald omroepbestel. Dat omroep deel kan […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890411

Sociaal beleid en harmonisatie van sociale wetgeving: stiefkind en zorgenkind

E. Steyger

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de Europese integratie en de sociale wetgeving in Europa centraal. Waar dit voorheen een ondergeschoven kindje was, lijkt daar sinds 1992 met de Europese Akte verandering in te komen. In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie binnen de lidstaten en de bevoegdheden van de lidstaten […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890478

Spanje en 1992

C. van Gent

Voor Spanje zal 1992 een zeer bijzonder jaar worden: het is het jaar van de Olympische Spelen in Barcelona, van de wereldtentoonstelling in Sevilla, van Madrid als Culturele Hoofdstad van Europa en van de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus. Bovendien is het einde van het jaar tevens het einde van de […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890471

Voorwoord

Ars Aequi Libri

Voorwoord bij het bijzonder nummer 1989 dat gaat over Europa 1992 en de uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890311

Vrij verkeer van goederen voor en na 1992

B.L.P. van Reeken

In het kader van 1992 wordt een hernieuwde poging gedaan om de gemeenschappelijke markt te realiseren. Het vrije verkeer van goederen speelt daarbij een grote rol. De belangrijkste belemmeringen daarvan komen voort uit technische voorschriften van de Lid-Staten. Daarom in dit artikel een stukje over welke belemmeringen er nog zijn, iets over de oude, en […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890361

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan […]

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890486