Ars Aequi-prijswinnaars

Ars Aequi-prijswinnaars

‘Deze keer is het anders’

De Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie

P.W. Post

In de aanloop naar de Parlementsverkiezingen van 2014 kozen de voornaamste Europese politieke partijen ieder een Spitzenkandidat en spraken af alleen de winnende kandidaat te accepteren als Commissievoorzitter. Zo kwam, zonder wezenlijke verdragswijziging, het zwaartepunt van de benoemingsprocedure bij het Parlement te liggen. Deze bijdrage beschrijft de wordingsgeschiedenis van de Spitzenkandidaten-procedure en beschouwt deze door het prisma van constitutionele conventies.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2016
AA20160581

De Corporate Governance Code en het drijfzand van de open norm

K.H.M. de Roo

Het Engelse ‘comply or explain’-principe heeft in korte tijd een zegetocht door het continentaal-Europese ondernemingsrecht gemaakt. In het decennium waarin het principe wettelijk is verankerd, is de hantering ervan meermaals in jurisprudentie aan bod gekomen. Besproken wordt in hoeverre de Nederlandse implementatie- en hanteringswijze de waarde van het principe heeft kunnen behouden.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
April 2015
AA20150257

Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?

M.J.W. Timmer

Het voorzorgsbeginsel wordt de laatste jaren steeds vaker buiten het milieurecht toegepast, met name in supranationale context. Het is daarmee tijd voor de wetgever om het beginsel serieus onder de loep te nemen als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2014
AA20140601

Tijd slijt?

De wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven

L.G. de Graaf

In dit artikel wordt de wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven onderzocht. Ingegaan wordt met name op de (on)mogelijkheid van het vergaren en waarderen van bewijs waar het gaat om (tientallen) jaren geleden gepleegde zedenmisdrijven. Aan bod komt onder meer de aan zedendelicten inherente bewijsproblematiek, de rechtspsychologische theorie van hervonden herinneringen en een rechtspraakonderzoek. Bovendien worden enkele principiële argumenten besproken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Juni 2013
AA20130431

The EU-US SWIFT Agreement: Assessment by the ECtHR upon the EU’s accession to the ECHR

I. Ievdokymova

Heb je onlangs geld overgemaakt naar het buitenland? Dan heb je gebruik gemaakt van de SWIFT-code (ook bekend als de BIC-code). De kans bestaat dat de terrorisme-eenheid aan de andere kant van de Atlantische Oceaan nu jouw persoonlijke gegevens aan het doorpluizen is. Volgens het in 2010 tussen de VS en EU gesloten SWIFT-akkoord is dit legaal, maar het akkoord stuit ook op stevige kritiek. Iryna Ievdokymova onderzoekt in dit artikel of het SWIFT-akkoord in strijd is met Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2011
AA20110611

Modernisering van het effectenverkeer? Voorstel tot een beperkte verplichte dematerialisatie van effecten

G.V. Naber

Wanneer je bij het plaatselijk kantoor van een willekeurige bank vraagt om een paar aandelen Shell, KPN of Philips, word je waarschijnlijk meewarig aangekeken. De tijd dat dergelijke aandelen in fysieke vorm werden verhandeld ligt ver achter ons. Tegenwoordig vindt de handel vrijwel geheel plaats langs girale weg. Het fysieke aandeel is echter (nog) niet verdwenen. Een groot aantal giraal verhandelde aandelen wordt nog steeds in onderliggende (toonder-)stukken vertegenwoordigd. Aan het uitgeven en bewaren van deze stukken zijn kosten en veiligheidsrisico's verbonden. Ter modernisering wordt gezocht naar oplossingen om het aantal stukken te verminderen, ofwel te dematerialiseren. In dit artikel behandelt Govert Naber de vraag of de Minister met het Wijzigingsvoorstel voldoende tegemoetkomt aan de eisen die gesteld kunnen worden aan een modern systeem van giraal effectenverkeer.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Mei 2010
AA20100307

Het subsidiariteitsbeginsel in de Europese Grondwet: panacee of paard van Troje?

P. de Jonge

Het subsidiariteitsbeginsel zoals uitgewerkt zoals uitgewerkt in de in 2005 verworpen 'Europese Grondwet', zou bij aanvaarding hebben geleid tot de transformatie van de EU tot een federale superstaat.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
December 2006
AA20060857

Afgeschermde getuigen; niet aan beginnen!

D. Marongiu

Het wetsvoorstel Afgeschermde Getuigen regelt dat AIVD-informatie in de toekomst als bewijsmiddel in het strafproces kan worden toegelaten, zonder dat de verdediging en de zittingsrechter deze informatie op haar betrouwbaarheid en rechtmatigheid kunnen toetsen. Toepassing van dit wetsvoorstel zal dan ook in strijd zijn met het EVRM.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Oktober 2005
AA20050793

Oneigenlijke vermenging en het individualiseringsvereiste

A. Smelt

Oneigenlijke vermenging is een omstreden leerstuk in de juridische literatuur. Het zou met name in geval van faillissement van de houder van de oneigenlijk vermengde zaken op onredelijke wijze aan zakelijk gerechtigden hun aanspraken ontnemen. In dit artikel worden de verschillende aspecten van het leerstuk besproken en wordt geprobeerd tot een heldere benadering van de kwestie van oneigenlijke vermenging te komen.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Mei 2003
AA20030348

Venture-capitalcontracten

P.E. Wateler

Venture capital (risicodragend vermogen) wordt door participatiemaatschappijen aan ondernemingen die willen groeien. Om de risico`s verbonden aan de verstrekking van dat risicodragend vermogen tot een minimum te beperken, indien de investering toch niet de verwachte groei bewerkstelligt, worden vaak risicobeperkende bepalingen uit zo`n venture-capitalcontract die kunnen leiden tot problemen, zullen in dit artikel centraal staan.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Maart 2002
AA20020124

Anything under the sun?

Over de wenselijkheid van octrooien op methoden voor de bedrijfsvoering

F. van Looijengoed

Met de opkomst van het internet wordt het octrooirecht ook belangrijk voor minder echt technische uitvindingen. Veel start-ups zijn afhankelijk van hun begin op internet en dit behoeft bescherming.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2001
AA20010604

Inkomensbescherming en bestaanszekerheid. Het verschil tussen privaat- en publiekrecht

E.L. Hoogendoorn

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2000
AA20000612

Uitzondering of (hoofd)regel? De uitsluiting van hoger beroep en cassatie ex artikel 7:685 BW en de derde fase van de herziening burgerlijk procesrecht

B. de Vries

De procedure betreffende de ontbinding wegens gewichtige redenen is een procedure waarbij grote financiële en menselijke belangen op het spel staan. Daarom zou tot de conclusie gekomen kunnen worden dan uitsluiting van hoger beroep en cassatie niet meer houdbaar is.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Juli 1999
AA19990515

Conflictenrecht en buitelands recht in kort geding

X.E. Kramer

Het kort geding is uitgegroeid tot een belangrijk en effectief middel ter beslechting van privaatrechtelijke geschillen. Wanneer een civiele zaak aanknopingspunten met meerdere rechtsstelsels vertoont, treedt het conflictenrecht in werking. De conflictenrechtelijke dogmatiek kan echter in strijd komen met de pragmatische aanpak die in de spoedprocedure centraal staat. In dit artikel zal ik trachten deze con¬troverse te doorbreken door een oplossing aan te dragen die zowel recht doet aan de internationaal-pri-vaatrechtelijke aspecten van de casus als de belangen die worden gediend door een snelle, doelmatige rechtsbedeling in kort geding.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Oktober 1996
AA19960612

Individuele Aansprakelijkheid voor Misdrijven begaan tijdens een Niet-Internationaal Gewapend Conflict: Het Statuut van Den Haag

F. Comiche Andujar

Het Statuut van het Tribunaal van Den Haag bepaalt dat het Tribunaal individuen kan vervolgen voor het begaan van oorlogsmisdrijven in het voormalige Joegoslavië. Het interne karakter van het conflict roept echter vragen op ten aanzien van het toepasselijke internationale recht. Het gevolg zou kunnen zijn dat sommige oorlogsmisdadigers niet vervolgd kunnen worden. In dit artikel wordt bekeken of het Statuut dit probleem voldoende ondervangt.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Maart 1995
AA19950170

Buitencontractuele aansprakelijkheid voor asbesthoudende produkten

M. Kremer

Hoewel gebruik, be- en verwerking van asbest de laatste jaren sterk aan banden zijn gelegd, zullen de gevolgen van veelvuldige aanwending in het nabije verleden tot in de volgende eeuw doorwerken. Met name in de consumentensfeer zijn de juridische contouren nog niet helder uitgekristalliseerd. In dit artikel wordt ingegaan op de verhaal baarheid van door consumenten geleden letsel- of vermogensschade (ver-wijderingskosten) op producenten van asbesthoudende produkten. Omdat de kans op succes gering lijkt, rijst de vraag of de overheid niet op andere wijze moet ingrijpen.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Juli 1994
AA19940495