16 Juristen en hun filosofische inspiratie

C.J.H. Jansen, J.M. Smits, L.C. Winkel (red.)

Intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen geven een beeld van de doorwerking van rechtstheorie en rechtsfilosofie in het privaatrecht, strafrecht en staatsrecht van de twintigste eeuw.

Klassiekers
29-11-2004
9789069165127

Aanbestedingsrecht 2018-2020

Basisteksten

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Wetsedities
21-6-2018
9789492766151

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Wetsedities
21-6-2018
9789492766168

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

D. Busch

In hoeverre moet bij de invulling van vereisten voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad rekening worden gehouden met het eigen karakter van financieel toezicht?

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
31-3-2010
9789069166858

Algemene wet bestuursrecht 2017-2018

F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2017.

Wetsedities
4-9-2017
9789069169804

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden

C.E. Smith

Aan de hand van recente jurisprudentie worden de contouren van het leerstuk van art. 25 Rv geschetst. Het onderscheid tussen het bevoegd aanvullen van rechtsgronden en het onbevoegd bijbrengen van feiten.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
8-6-2004
9789069165219

Amsterdam-Brussel-Luxemburg-Straatsburg

A.H.J. Swart (red.)

Auteurs geven hun ervaring met de rechtspraak van internationale rechters weer en welke betekenis die rechtspraak heeft voor hun werk in het Amsterdamse gerechtshof en de Tariefcommissie.

Prinsengrachtreeks
4-10-1999
9789069166674

Arbeidsovereenkomst 2016-2017

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Selectie wet- en regelgeving betreffende de arbeidsovereenkomst. Opgenomen zijn de teksten zoals deze gelden op 1 september 2016.

Wetsedities
16-9-2016
9789069168395

Arbeidsrecht geschetst – 2e druk

G.C. Boot

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Arbeidsrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

Geschetst
12-8-2016
9789069167978

Arbitration 2015

K.J. Krzeminski, P. Sanders (red.)

Collection of the most relevant and recent national and international laws and regulations in the field of arbitration. All texts are current as of May 2015.

Engelstalige uitgaven | Wetsedities
22-5-2015
9789069166094

Argumentatietheorie en Recht

M. Henket

Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

Cahiers | Cahiers Rechtstheorie
22-12-1998
9789069163376

Ars Aequi Taalgids voor juristen

E. Tiggeler

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

Cadeaus | Vaardigheden
15-8-2007
9789069169811

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

J.R. Sijmonsma

Inzicht in artikel 843a Rv, waarbij het materiële recht en de historie worden besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt het artikel inhoudelijk besproken en ontleed.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
11-4-2007
9789069168418

Artikel 12 Sv

S.J.A.M. van Gend, G.J. Visser (red.)

Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Een bespreking door leden van het Amsterdamse gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal.

Prinsengrachtreeks
1-1-2004
9789069165363

Auteursrecht 2017-2018

P. Teunissen (red.)

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.

Wetsedities
14-12-2017
9789492766021

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Ars Aequi Libri (red.)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

Wetsedities
11-6-2018
9789492766373

Beklaagde hoven

Klachtregeling in de rechterlijke organisatie

C. Joustra, R.J.Q. Klomp, P.G. Wiewel (red.)

Het klagen over rechters kent specifieke knelpunten die niet gelden ten aanzien van andere ambtenaren. Over die knelpunten gaat deze bundel.

Prinsengrachtreeks
7-1-2008
9789069169828

Beslag- en executierecht geschetst

K.J. Krzeminski

Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij praktische stroomschema’s dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

Geschetst
6-12-2016
9789069168074

Bij de bestuursrechter

Een praktische handleiding voor de zitting bij de rechtbank

S.J.L. Crombach, B. van Dokkum, J.R.K.A.M. Waasdorp

Dit cahier beschrijft de de zitting bij de rechtbank vanaf het moment van de uitnodiging tot het moment van sluiting van het onderzoek ter zitting.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
3-8-2016
9789069166964

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Onderzoek naar de invloed van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en het straf­recht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de aardbevingsschade in Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.

Law Extra
1-9-2016
9789069167879

Blik op de rijksoverheid

J.A. Hofman

Wat zijn programmaministers, hoe is een ministerie opgebouwd en welke mogelijkheden zijn er om te controleren of een zelfstandig bestuursorgaan zijn werk goed doet? Een blik op de positie en de organisatie van de rijksoverheid.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
31-10-2007
9789069166520

Breed burgerlijk recht

J.B. Spath

Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

Diversen
2-10-2015
9789069166834

Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden

I. Bennigsen, M.H. Paapst

Overzicht van de bronnen en informatiesystemen waarmee wetgeving, kamerstukken en verdragen, literatuur en jurisprudentie te raadplegen zijn. Hoe en waar zoek je, en hoe moet ernaar verwezen worden in een juridische tekst.

Vaardigheden
23-3-2014
9789069166391

Burgerlijk Procesrecht 2018-2019

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee (red.)

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2018. Inclusief de gefaseerd inwerking tredende KEI-wetgeving.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Wetsedities
1-5-2018
9789492766212

Burgerlijk procesrecht geschetst

A.L.H. Ernes, M.L.H. Reumers

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.
De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.

Geschetst
10-5-2016
9789069167640

Burgerlijk recht 2017-2018

J.B. Spath

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.

Wetsedities
23-8-2017
9789069169736

Burgerlijk recht 2018-2019

J.B. Spath (eindred)

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766267

Burgerlijk Wetboek 2017-2018

R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.

Wetsedities
23-8-2017
9789069169699

Burgerlijk Wetboek 2018-2019

R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766250

Canon van het Recht

R.J.B. Schutgens e.a. (red.)

50 vensters over personen of gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben.

Cadeaus | Klassiekers
15-11-2010
9789069169248

Capita Encyclopedie en Rechstfilosofie

P.B. Cliteur, A. Ellian

Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

Handboeken
16-8-2005
9789069165431

Capita Strafrecht

P.A.M. Mevis

Een thematische inleiding in het strafrecht bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

Handboeken
10-1-2013
9789069167886

Causaliteit

Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

De rol en betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden beschreven. Regelmatig wordt daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht.

Law Extra
28-7-2017
9789070094133

Civiele cassatie – derde druk

W.D.H. Asser

De ins and outs van de cassatieprocedure. Voor studenten die de cassatie wat meer uitgebreid willen bestuderen en een snelle oriëntatie voor beginnende (cassatie)practici en andere geïnteresseerden. Het bevat naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook de nodige procesrechtelijke details.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
26-4-2018
9789069166919

Commentaren op fundamentele herbezinning

P. Ingelse (red.)

Commentaren op de fundamentele herbezinning op het burgerlijke procesrecht.

Prinsengrachtreeks
25-10-2004
9789069167077

Conflictoplossing en scheidingsrecht

L.M. Coenraad

Het scheidings(proces)recht benaderd vanuit het actuele perspectief van conflictoplossing. Centraal staat de wijze waarop scheiding wordt verkregen en de gevolgen moeten worden geregeld.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
13-1-2011
9789069169156

Constitutional Law of the Netherlands

L.F.M. Besselink

An Introduction with Texts, Cases and Materials for the study of the constitutional law of the Netherlands. Course book for foreign students visiting Dutch Universities.

Engelstalige uitgaven
14-10-2004
9789069165332

Constitutionele bronnen

C. de Boer, J.W. Sap (red.)

Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

Wetsedities
27-2-2007
9789069165189

Constitutionele klassiekers

H. Battjes, B.P. Vermeulen (red.)

In dit boek zijn constitutionele klassiekers (voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet) bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

Klassiekers
28-3-2007
9789069166612

Contracten met de overheid

H.J.S.M. Langbroek, M.W. Scheltema

Contracten met overheden is een onderwerp dat ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Dit cahier geeft een introductie in het overheidscontractenrecht.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
20-6-2016
9789069168173

De bancaire kredietovereenkomst

A.J. Verdaas

De juridische en praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt worden aan kleine tot middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
4-4-2018
9789492766229

De bezwaarschriftprocedure

K.H. Sanders

Wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. De belangrijkste aspecten van deze bezwaarschriftprocedure worden besproken.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
1-2-2004
9789069165103

De conclusie voorbij

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter, B.J. Schueler (red.)

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Diversen
23-4-2017
9789069169002

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen (red.)

In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

Klassiekers
22-9-2009
9789069166636

De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen

B. Hessel, M. de Wit (red.)

De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden. Relevante Verdragsartikelen en Procedurele regelgeving
Wat is staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt? Staatssteun en vervoer. Staatssteun en DAEB.

Wetsedities
13-3-2017
9789069168791

De fiscus in het privaatrecht

A.J. Tekstra

Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke regels, maar de fiscus bedient zich in toenemende mate van instrumenten die privaatrechtelijk zijn. Deze ontwikkeling wordt beschreven en er wordt onderzocht in hoeverre zij positief valt te duiden, dan wel of daar grenzen aan moeten worden gesteld.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
19-11-2014
9789069165257

De gelaarsde kat

G.W. van Vierssen Trip

De markies van Carabas wordt vervolgd. Vertelling van een merkwaardige strafzaak door G.W. van Vierssen Trip met tekeningen van Nelly Bodeheim. Een uniek geschenk voor de jurist.

Cadeaus | Diversen
13-8-1999
9789070094225

De Hoge Raad en de twee-wegenleer

W.J.J. Beurskens

Bespreking van de twee-wegenleer jurispudentie van de Hoge Raad.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
1-1-1997
9789069162607

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen (red.)

De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

Diversen
1-9-2005
9789069165585

De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Het eerste deel van deze uitgave is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog.

Prinsengrachtreeks
12-1-2014
9789069166247

De methode van het materiële strafrecht

N. Rozemond

De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

Cahiers | Cahiers Strafrecht
20-5-2011
9789069169453

De notaris in appel

H.F. van den Haak

Mag niet ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges. Notarieel tuchtrechtuitspraken verzameld en geanalyseerd door de specialist op dit gebied. Wat mag, wat mag niet en waarom?

Prinsengrachtreeks
26-11-2009
9789069167039

De omvang van het geding

, R. de Bock

De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
4-6-2004
9789069165172

De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden

A.G. Bosch

De ontwikkeling van het materiële strafrecht en het strafrechtproces wordt geschetst tegen de achtergrond van twee eeuwen geschiedenis van Nederland.

Strafrechtgeschiedenis
11-8-2011
9789069167558

De opstanding van Europa

J.W. Sap

Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

Diversen
12-5-2016
9789069168142

De persoon in het recht

R.J.B. Bergamin

De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Dit boek is bedoeld voor rechtenstudenten die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2000
9789069163482

De positie van de rechter in de samenleving

C. Joustra (red.)

Politici trekken zich soms weinig aan van de Trias Politica, nog voor het vonnis is gewezen hebben zij hun oordeel al gegeven. Kunnen rechters zich publiekelijk verweren en staat het ook hun vrij kritiek op de wetgever en politici te leveren?

Prinsengrachtreeks
5-12-2005
9789069166773

De privaatrechtelijke dwangsom

A.W. Jongbloed

De dwangsom, een indirecte middel van tenuitvoerlegging, heeft zich ontwikkeld tot hèt dwangmiddel bij uitstek. Dit cahier brengt de contouren van dit dwangmiddel in kaart.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
12-1-2015
9789069165592

De sociale werking van recht

Een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers (red.)

Wat is rechtssociologie? Zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als ‘klassiekers’ in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving.

Handboeken
25-1-2005
9789069165158

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

Rechten van het kind
27-12-2012
9789069169873

De voorzieningenrechter bestuursrecht

T. Damsteegt

Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
18-10-2017
9789492766069

De Wet Belaging

Stalking

M. Malsch

Het nut van strafbaarstelling bij stalking, de verschillende bestanddelen van de delictsomschrijving en de resultaten van een onderzoek van 77 belagingszaken besproken.

Cahiers | Cahiers Strafrecht
5-3-2004
9789069165097

De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw

G.E. van Maanen

De historische achtergrond van de problematiek van de onrechtmatige overheidsdaad belicht vanuit de ontwikkeling van de rechtspraak daarover in de loop van de negentiende en twintigste eeuw.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-6-1996
9789069162294

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

G.E. van Maanen

De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
26-7-1999
9789069161907

Dutch Law in Action

F. Bruinsma

In this socio-legal tourist guide the Dutch legal system and the corresponding legal culture are described.

Diversen | Engelstalige uitgaven
1-1-2003
9789069164960

ECHR case files

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops.

Engelstalige uitgaven | Procesdossiers
15-8-2017
9789492766007

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers (red.)

Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

Handboeken
18-1-2012
9789069169866

Eendracht maakt macht

Een onderzoek naar ‘acting in concert’ in het kader van het verplicht openbaar bod

J.H.L. Beckers

Met de implementatie van de dertiende Europese vennootschapsrichtlijn is in Nederland het verplicht bod geïntroduceerd. Dit cahier biedt inzicht in de complexe materie van acting in concert.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
16-3-2009
9789069168937

Erfrecht geschetst

N. van Oostrom, F. Schonewille

In deze uitgave wordt u op schematische wijze geleid door al die gebieden die voor het algemene begrip van het erfrecht van belang zijn.

Geschetst
2-4-2017
9789069160009

European Fundamental Rights Cases 1970-2014

M.P. Beijer, J.H. Gerards, L.R. Glas (red.)

This compendium of European Fundamental Rights Cases contains a selection of landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice.

Engelstalige uitgaven | Jurisprudentiebundels
20-12-2014
9789069165509

European Private International Law 2015-2017

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele (red.)

This volume collects international and European instruments which primarily contain Private International Law rules for jurisdiction, the applicable law and the recognition and enforcement of foreign decisions.

Engelstalige uitgaven | Wetsedities
10-4-2015
9789069165998

European Regulation of Company Law 2017-2019

R. Mellenbergh, G.T.M.J. Raaijmakers (red.)

This second edition includes European company law directives and regulations, the proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability companies, as well as other important documents in relation to European company law, such as the European Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate Governance, and several EC Recommendations.

Engelstalige uitgaven | Wetsedities
30-10-2017
9789492766038

Familierecht geschetst

W.M. Schrama

Het Nederlandse personen- en familierecht geschetst aan de hand van schema’s, die het rechtssysteem inzichtelijk maken.

Geschetst
3-8-2009
9789069168531

Fijn dat u er allemaal bent

R.A. Torringa (red.)

De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

Prinsengrachtreeks
13-6-2001
9789069166872

Fusies en overnames in Nederland

S.B. Garcia Nelen, T.M. Stevens

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
5-11-2017
9789492766045

Gemeentelijke verordeningen

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
13-8-2015
9789069166025

Geschiedenis van het strafrecht in Europa

R. Martinage, A.A. Wijffels

Dit boek biedt studenten een eerste kijk in het gemeenschappelijk historisch erfgoed van het strafrecht in Europa. Deze uitgave is te gebruiken als een aanvulling op het vak strafrechtsgeschiedenis, maar kan eveneens nuttig zijn als een algemene achtergrond voor alwie in de hedendaagse Europese strafrechtsvergelijking geïnteresseerd is.

Strafrechtgeschiedenis
30-7-2002
9789069164557

Goederen in geding

Mondiaal, Europees en Nationaal

F. Possen (red.)

Dit boek laat zien dat het douanerecht in wezen behoort tot de mondiale en Europese rechtsorde, en dat de nationale wetgeving en geschillenregeling slechts strekken tot uitvoering respectievelijk beoordeling van het uit die bronnen afkomstige recht. 

Prinsengrachtreeks
4-12-2008
9789069166537

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, M. Ensink, A.M. Oudemans, H.D. Ploeger, J.B. Spath (red.)

Zo helder is het goederenrecht nog niet eerder in beeld gebracht. Een gestructureerde inleiding met handige schema’s voor overzicht en inzicht!

Geschetst
1-8-2011
9789069169422

Grondrechten

De nationale, Europese en internationale dimensie

, B. Barentsen, T. Barkhuysen, J.H. Crijns, M.L. van Emmerik, J.H. Gerards, F.C. van der Jagt, J.P. Loof, A.J. Nieuwenhuis, K.M. de Vries

Voor ruim 20 grondrechten, van het folterverbod en recht op vrijheid van meningsuiting tot recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken.

Handboeken
15-7-2013
9789069169200

Herbalans

Beschouwingen geschreven naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd

A.L.H. Ernes, A.W. Jongbloed e.a.

Beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd: een fundamentele herbezinning van de grondslagen, beginselen en uitgangspunten van het Nederlands burgerlijk procesrecht..

Diversen
19-3-2007
9789069168319

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
3-5-2012
9789069168760

Het beginsel van de minste pijn

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2017 tot uitgangspunt genomen.

Handboeken
23-8-2017
9789070094140

Het beginsel van de minste pijn

A.L. Mertens

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2018 tot uitgangspunt genomen.

Handboeken
23-8-2018
9789492766311

Het gelijkheidsbeginsel

T. Loenen

Het gelijkheidsbeginsel is een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Doel is studenten inzicht te verschaffen omtrent de inhoud en werking van de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie.

Cahiers | Cahiers Rechtstheorie
1-1-1998
9789069162867

Het Hof van boven

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse (red.)

Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

Prinsengrachtreeks
3-10-2002
9789069166971

Het Nederlandse parlementaire stelsel

D.J. Elzinga, H.G. Warmelink

Dit cahier reikt een kader aan van waaruit de werking van het Nederlandse parlementaire stelsel kan worden verklaard.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
15-8-1993
9789069161327

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

R. Benhadi, L.J. Gerritsen, L.A. Hoegee-Kjellevold, T.E.P.A. Lam

In dit procesdossier wordt aan de hand van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een handhavingszaak gegeven. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procesdossiers
26-5-2014
9789069166209

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

J.H. van Breda, L.M. Koenraad

Dit procesdossier beschrijft een bestuursrechtelijke procedure over het recht op een bijstandsuitkering, op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht.

Procesdossiers
26-5-2014
9789069169484

Het recht van de EU voor decentrale overheden

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

Handboeken
19-8-2016
9789069168555

Het tribunaal van de publieke opinie

D. Peeperkorn (red.)

De rechtszaal kan worden beschouwd als één van de plaatsen waar de vrijheid van meningsuiting haar oorsprong vindt. De centrale gebeurtenis hier is het conflict over de uitgave van de Encyclopedie van d’Alembert en Diderot.

Prinsengrachtreeks
4-2-1999
9789069163581

Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd

, J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot (red.)

De faillissementspraktijk, het bankwezen en de wetenschap onderwerpen het Voorontwerp aan een nadere beschouwing.

Diversen
9-6-2008
9789069167022

Historische rechtszaken

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens (red.)

Dit boek bevat negen Historische rechtszaken. Deze – meest strafrechtelijke – historische rechtszaken worden in verband gebracht met het hedendaagse recht en afgezet tegen actuele rechtszaken.

Cadeaus | Klassiekers
17-6-2005
9789069165240

Historische Wortels van het Recht

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk (red.)

Dit boek bevat tweeëntwintig toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht.

Cadeaus | Klassiekers
16-5-2014
9789069163598

Hoe werkt de onrechtmatige daad?

of Het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen

T. Hartlief, G.E. van Maanen

Een kennismaking met het civiele aansprakelijkheidsrecht. Dit cahier laat zien hoe de onrechtmatige daad ‘werkt’.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
1-6-1995
9789069161877

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide (red.)

Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

Handboeken
9-5-2007
9789069165271

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Kennismaking met de algemene leerstukken van grondrechten en de afzonderlijke grondrechten.

Handboeken
20-2-2017
9789069168838

Hoofdstukken openbare-orderecht

A.E.M. van den Berg, J.H.A. van der Grinten, A.E. Schilder (red.)

In dit boek worden de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden beschreven waarbij steeds
aandacht wordt besteed aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan in de praktijk, en de mogelijkheden tot rechtsbescherming.

Handboeken
2-7-2015
9789069166339

Huurrecht 2017-2019

Ars Aequi Libri (red.)

Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur. Teksten zoals deze gelden op 1 juni 2017.

Wetsedities
19-6-2017
9789070094003

Huurrecht geschetst – 3e druk

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

Geschetst
19-7-2016
9789069168494

Ik ben niet overtuigd

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.J. van Wees (red.)

Een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer en bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

Prinsengrachtreeks
29-5-2015
9789069166193

Illusies

Recht in de leer bij beeldende kunst

R.E. de Winter

Rechters zijn illusionisten en moeten zich daar rekenschap van geven. De beeldende kunst, in het bijzonder het werk van Jeroen Henneman, laat zien waarom.

Prinsengrachtreeks
30-11-2012
9789069168388

In extenso

Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

In extenso – Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Law Extra
17-7-2012
9789069169460

In omnibus omnia

over vage en scherpe normen in het recht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Actuele vraagstukken die samenhangen met een vage norm in het recht bestudeerd. Zoals de weigerambtenaar, de omvang van de parlementaire immuniteit, de uitleg van verkeersopvattingen en de reikwijdte van beledigingsdelicten.

Law Extra
9-7-2013
9789069168906

Inleiding tot het Europees bestuursrecht

S. Prechal, R.J.G.M. Widdershoven (red.)

Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.

Handboeken
23-10-2017
9789069169842

Insolventierecht 2017-2018

C.M. Harmsen (red.)

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2016.

Wetsedities
21-11-2016
9789069168364

Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 november 2016.

Wetsedities
8-12-2016
9789069168678

Internationaal Privaatrecht 2017-2019

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele (red.)

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

Wetsedities
23-6-2017
9789069168845

Internationaal strafrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Een selectie nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van het internationaal strafrecht zoals deze geldt op 1 november 2017.

Wetsedities
18-12-2017
9789492766113

Internetrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.

Wetsedities
1-8-2017
9789070094164

Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

Law Extra
5-7-2018
9789492766298

Introductie Internationaal strafrecht

Y. Buruma, P.A.M. Verrest

Een eerste kennismaking met het internationaal strafrecht te bieden. Dat wat eigenlijk iedere jurist minimaal van internationaal strafrecht zou moeten weten komt aan bod.

Cahiers | Cahiers Strafrecht
4-8-2004
9789069164441

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2016

J.J. Dammingh, C.J.M. Klaassen (red.)

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2016.

Jurisprudentiebundels
26-7-2016
9789069168272

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2016

R.L.M. Cox, C.J.M. Klaassen (red.)

Speciaal voor het gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Aansprakelijkheidsrecht, chronologisch geordend van 1958 tot en met 2016.

Jurisprudentiebundels
4-8-2016
9789069168234

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017

P. Teunissen (red.)

Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.

Jurisprudentiebundels
28-9-2017
9789492766076

Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015

L.J.A. Damen

Arresten die betrekking hebben op het bestuursrecht, speciaal voor het onderwijs geannoteerd door prof.mr.dr. L.J.A. Damen.

Jurisprudentiebundels
16-12-2015
9789069167008

Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2017

J.B. Spath, V. Tweehuysen (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk recht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2017.

Jurisprudentiebundels
18-8-2017
9789070094263

Jurisprudentie Europees privaatrecht 1963-2017

R.W.E. van Leuken (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten op het gebeid van het Europees privaatrecht van 1963 tot en met 2017.

Jurisprudentiebundels
31-5-2017
9789069169323

Jurisprudentie Europees recht 1963-2014

J.W. Sap, M.L. Smit (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EU. Chronologisch geordend van 1963 tot 2014.

Jurisprudentiebundels
20-12-2014
9789069164915

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2015

D. Busch, F.M.A. Hart, I.P.M.J. Janssen (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken en annotaties van 1968 tot 2015 die betrekking hebben op het Financieel recht.

Jurisprudentiebundels
14-9-2015
9789069166407

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2014

M.M. van Campen, M.L. Tuil, R. Westrik (red.)

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2014.

Jurisprudentiebundels
15-1-2015
9789069165608

Jurisprudentie Huurrecht 1959-2013

A.M. Kloosterman (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1959 tot en met 2013.

Jurisprudentiebundels
29-1-2014
9789069166261

Jurisprudentie Informatiegrondrechten 1976-2013

A.M. Klingenberg (red.)

De belangrijkste uitspraken op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitingsvrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en De Nationale ombudsman.

Jurisprudentiebundels
13-1-2014
9789069167480

Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2016

E.G.D. van Dongen (red.)

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Privaatrecht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2016.

Jurisprudentiebundels
19-7-2016
9789069168258

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2014

Ars Aequi Libri (red.)

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2014 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

Jurisprudentiebundels
27-2-2015
9789069165820

Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2017

M.J. de Rooij (red.)

De belangrijkste vonnissen van 1929 tot 2017 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

Jurisprudentiebundels
26-9-2017
9789069169255

Jurisprudentie Internetrecht 1976-2015

Ars Aequi Libri (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van Internetrecht van 1976 tot heden.

Jurisprudentiebundels
30-3-2016
9789069167336

Jurisprudentie Loonheffing 2017

S. Bentohami, A.L. Mertens (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerd: de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het gebied van de loonheffingen van 1943 tot 2017.

Jurisprudentiebundels
8-6-2017
9789069169316

Jurisprudentie Media- en informatierecht 1976-2005

IVIR (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1976 tot 2005 op het gebied van het media- en informatierecht.

Jurisprudentiebundels
25-7-2006
9789069165929

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2014

M.J.G.C. Raaijmakers (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1897 tot 2014 op het gebied van vennootschaps-, rechtspersonen-, ondernemings- en effectenrecht.

Jurisprudentiebundels
20-1-2015
9789069165646

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018

M.J.G.C. Raaijmakers (red.)

Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat de belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2018 op het gebied van: vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.

Jurisprudentiebundels
29-8-2018
9789492766311

Jurisprudentie Personen-, familie- en erfrecht 1979-2016

M. Jonker, E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen, Y. Yildiz (red.)

Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2016 op het gebied van het personen- en familierecht.

Jurisprudentiebundels
28-10-2016
9789069168609

Jurisprudentie Privaatrecht 1957-2013

Ars Aequi Libri (red.)

Een selectie privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties, die van 1957-2013 in Ars Aequi zijn verschenen. Alle uitspraken zijn speciaal ten behoeve van het onderwijs door hoogleraren voorzien van een uitgebreide annotatie.

Jurisprudentiebundels
6-1-2014
9789069166148

Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014

H. ten Cate, K. Merkx, A.C.M. Meuwese (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1879 tot en met 2014 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

Jurisprudentiebundels
1-8-2014
9789069164205

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2015

A.M.M.M. Bots, D.E. Bunschoten (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde en geannoteerde uitspraken van 1849 tot 2015 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

Jurisprudentiebundels
15-8-2015
9789069166476

Jurisprudentie Strafrecht 2018

R.A. Hoving (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot en met 2018.

Jurisprudentiebundels
5-3-2018
9789492766199

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 1975-2015

S.D. Lindenbergh, J.K. Stam (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

Jurisprudentiebundels
4-12-2015
9789069167275

Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913-2016

Ars Aequi Libri (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van verzekeringsrecht van 1913 tot 2016.

 

Jurisprudentiebundels
9-5-2016
9789069167855

Karakteristiek van het privaatrecht

F.W. Grosheide

Het geldende systeem van het privaatrecht aan de hand van zijn meest sprekende kenmerken in kaart gebracht.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
1-1-2001
9789069163406

Kenmerken van recht

P.W Brouwer

Wat is recht? Deze vraag wordt in dit boek voor eerstejaars rechtenstudenten benaderd vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2000
9789069164052

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T. Groenewegen, A.P. Klap

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

Handboeken
13-12-2017
9789492766083

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

Handboeken
10-11-2014
9789069167848

Kwade zaken?

De moraal van het juridisch beroep

H.J.R. Kaptein

Juridische ambts- en beroepsopvattingen kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Uitgelegd wordt hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden.

Diversen
21-12-2006
9789069165660

Letters of intent

B. Wessels

De juridische betekenis van de letter of intent en de al dan niet gebondenheid aan (onderdelen van) hiervan. De belangrijkste bedingen en voorwaarden die vaak in een letter of intent voorkomen worden behandeld.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
24-11-2010
9789069168753

Levensmiddelenrecht

Systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied

B.M.J. van der Meulen

Dit cahier schotelt het levensmiddelenrecht op een gesystematiseerde wijze aan u voor zodat het ‘grote plaatje’ duidelijk wordt. Dit plaatje strekt zich uit van mensenrechten tot borging van veiligheid en voorlichting van consumenten.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
17-1-2017
9789069168098

Loonheffingen 2018

J.R. Hesse, A.L. Mertens (red.)

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen o.a. loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wetsedities
5-3-2018
9789492766175

Massaclaims

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer (red.)

Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

Diversen
28-11-2007
9789069167213

Medische aansprakelijkheid

R.P. Wijne

De werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener?

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
1-12-2013
9789069166056

Met kracht van argumenten

Een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties

T.E. Rosier, A. Soeteman

Handboek juridische argumentatie dat instrumenten biedt om argumentaties te ontrafelen en beoordelen. Met opdrachten en uitwerkingen.

Handboeken
1-12-2010
9789069168852

Met recht bevlogen

Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E. Bruning, A. van Staden ten Brink (red.)

De bundel bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt.

Diversen
6-12-2017
9789492766052

Ministeriële verantwoordelijkheid

P.P.T. Bovend'Eert

De inhoud en de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn dikwijls voorwerp van onduidelijkheden, controverses en misverstanden. Voor welk handelen en nalaten is de minister verantwoording schuldig is jegens het parlement?

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
11-12-2002
9789069164649

Mogen wij u even aanspreken?

Acht aspecten van aansprakelijkheid

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Onderzoek naar enkele aspecten van aansprakelijkheid vanuit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en vanuit een grondrechtelijk perspectief.

Law Extra
28-5-2015
9789069166735

Motiveren

Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

M. Beckers, T. de Bie, L.R. van Harinxma Thoe Slooten, R.J.Q. Klomp, Rang (red.)

Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering?

Prinsengrachtreeks
8-6-2017
9789069169903

Mudawwana

Marokkaanse Familiewet

(red.)

De Mudawwana, het Marokkaans wetboek van familie- en erfrecht zoals dat sinds 5 februari 2004 van kracht is. Vertaald door mr. drs. M.S. Berger.

Wetsedities
19-10-2004
9789069165165

Naar ons voorlopig oordeel

W.A.M. van Schendel (red.)

Het kort geding blijft een fascinerende rechtsgang. Dit boekje geeft door middel van een diversiteit aan onderwerpen een beeld van wat de verschillende partijen in kort geding zoal bezighoudt.

Prinsengrachtreeks
26-3-2001
9789069163918

Om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen

Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad

G.E. van Maanen

Soms gaat achter één woord een hele geschiedenis schuil. In dit cahier worden de historische wortels van de onrechtmatige daad bloot gelegd.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-1-1995
9789069161914

Omgevings- & Milieurecht 2015-2016

R. Kerstens- van Tol, M.A.A. Lemmens, R. Ligtvoet (red.)

Deze wetseditie bevat de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van omgevings- en milieurecht zoals deze geldt op 1 november 2015.

Wetsedities
8-12-2015
9789069167176

Ondernemings- en effectenrecht 2018

Ars Aequi Libri (red.)

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 5 januari 2018.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Wetsedities
8-5-2018
9789492766205

Onderzoeksvaardigheden – Research skills

I. Curry-Sumner, F.G.H. Kristen, M. van der Linden-Smith, H. Tigchelaar

Dit boek is een leidraad voor juridische studenten voor het verrichten van onderzoek biedt houvast bij het schrijven van een masterscriptie.

Vaardigheden
31-8-2010
9789069167046

Ongerechtvaardigde verrijking

Een handleiding voor raadsheren en studenten, met gratis stappenplan

G.E. van Maanen

Wanneer mag men een verrijking ‘ongerechtvaardigd’ noemen? Een stappenplan voor de praktische toepassing van dit leerstuk.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
1-7-2001
9789069163864

Openbaarheid van bestuur

J.A. Hofman, J.A. van Schagen

Een aantal aspecten van openbaarheid van bestuur in onderling verband geplaatst: openbaarheid van besluiten van algemene strekking, openbaarheid van vergadering en openbaarheid van informatie.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
25-4-2003
9789069164717

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter (red.)

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

Diversen
20-11-2009
9789069167329

Opzet en schuld

B.F. Keulen, M. Otte

In dit cahier worden de bestanddelen die opzet en schuld uitdrukken besproken. Bij de bespreking ligt de nadruk op het positieve recht.

Cahiers | Cahiers Strafrecht
18-1-1999
9789069163130

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis

Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

Diversen
20-12-2014
9789069166001

Over de versterking van de positie van de Minister-President

Drie opstellen en het verslag van een colluquium

P.P.T. Bovend'Eert, D.J. Eppinga, R.J. Hoekstra

Drie opstellen en het verslag van een colloquium over de versterking van de positie van de minister-president.

Diversen
8-9-2005
9789069165707

Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

Handboeken
20-7-2016
9789069168296

Pardon, is dat zo?

Vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens

D.J.C. Aben, J.M.J. Chorus, M. van der Horst, C. Kelk

Rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten.

Prinsengrachtreeks
24-4-2014
9789069166100

Pensioenrecht 2018

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder (red.)

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2018.

Wetsedities
9-2-2018
9789492766144

Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018

W.M. Schrama, Y. Yildiz (red.)

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017.

Wetsedities
5-10-2017
9789492766014

Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk (red.)

Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

Handboeken
11-7-2018
9789492766243

Privaatrecht als opdracht

P.A.M. Croes (red.)

Een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek. De lezer wordt tot activiteit verlokt met opdrachten en vragen. De standaardbeantwoordingen zijn eveneens opgenomen.

Handboeken
20-6-2016
9789069167824

Procederen over mensenrechten onder het EVRM, IVBPR en andere VN-verdragen

, T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, E.R. Rieter

Een handleiding voor het gebruik van de individuele internationale klachtprocedures onder EVRM, IVBPR e.a. en voor de nationale procedure die daaraan voorafgaat of daarop volgt.

Diversen
8-4-2008
9789069165479

Raad en Daad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen (red.)

De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

Diversen
5-5-2008
9789069167428

Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

Diversen
1-1-1999
9789069163154

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

Handboeken
8-6-2011
9789069167763

Rechten van het kind en autonomie

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Hoe autonoom kunnen en mogen kinderen zijn en in hoeverre zijn zij zelf in staat beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen en hoe dient de autonomie van de minderjarige in het recht gerespecteerd te worden?

Rechten van het kind
3-9-2010
9789069167053

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk (red.)

Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

Rechten van het kind
22-9-2008
9789069169620

Rechten van het kind en waardigheid

J.H. de Graaf, C. Mak, P.J. Montanus, F.K. van Wijk

Waardigheid is een basisbegrip en een van de kernwaarden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Auteurs uit verschillende disciplines en rechtsterreinen behandelen het begrip waardigheid en de rol die het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen.

Rechten van het kind
28-11-2013
9789069166438

Rechterlijk activisme

Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters

A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout (red.)

Opstellen over rechterlijk activisme met een grote diversiteit in benadering, als gevolg is van een verschil in opvatting over de eigenlijke taak van de rechter.

Diversen
10-3-2011
9789069168159

Rechtsbronnen en rechtssysteem

E. Poortinga

Een eerste verkenning van het recht in Nederland dat inzicht geeft in het recht als systeem.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2001
9789069164137

Rechtsfilosofische annotaties

A.M. Hol, R. Janse, H.S. Taekema (red.)

Deze bundel bevat ruim 30 Rechtsfilosofische annotaties bij klassieke en minder bekende rechterlijke uitspraken.

Jurisprudentiebundels
20-8-2007
9789069165752

Rechtspleging

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtspleging geeft een overzicht van de inrichting van de rechterlijke organisatie en van de wijze waarop rechters hun taak vervullen als geschillenbeslechters.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-9-1995
9789069162096

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

S.G. Kok, C.H. Slingenberg, K.M. Zwaan (red.)

De belangrijkste uitspraken (Engels- en Nederlandstalig) op het gebied van vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2015 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

Jurisprudentiebundels
18-8-2015
9789069166650

Rechtsvinding

J.A. Pontier

Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-7-1998
9789069162027

Rechtsvorming door de Hoge Raad

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi (red.)

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

Diversen
24-5-2016
9789069167473

Rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-1991
9789069161013

Relatievermogensrecht geschetst

F. Schonewille (red.)

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Relatievermogensrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

Geschetst
2-12-2011
9789069169064

Schadebegroting

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
4-4-2017
9789069168975

Schiedammer Parkmoord

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

Diversen
26-5-2003
9789069164847

Schuld, boete, risico, drama.

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in acht hoorcolleges

Y. Buruma

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in 8 hoorcolleges op CD. Prof.mr. Ybo Buruma neemt je mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden.

Cadeaus | Diversen
18-12-2008
9789074241137

Slachtoffers van het Duitsche geweld

P. Kop

Geschiedschrijving van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de Tweede Wereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

Prinsengrachtreeks
1-7-2014
9789069162812

Spiegels voor rechters

Beschouwingen over literatuur en recht

, A.M.P. Gaakeer, M. Goslings, E.A.G. van Ouderaa (red.)

Kan de jurist, en in het bijzonder de rechter, iets leren van literatuur, als daarmee geen vakliteratuur maar romans, poëzie en toneelstukken wordt bedoeld?

Prinsengrachtreeks
15-1-2006
9789069169477

Stilstaan bij de rijdende rechter

Een kijkje in het consumentenrecht

Th. van Mierlo

Uitspraken van de Rijdende Rechter becommentarieerd en getoetst aan het geldende recht.Consumentenrecht voor professionals en studenten maar ook toegankelijk voor consumenten of ondernemers.

Cadeaus | Diversen
28-5-2010
9789069168241

Strafprocesdossier

M. Bosch, M.M. Dolman, C.F. Mulder

In dit procesdossier wordt u aan de hand van de stukken betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg geleid.

Procesdossiers
4-7-2013
9789069168968

Strafrecht & Strafvordering 2018-2019

Ars Aequi Libri (red.)

Deze wetseditie bevat wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 april 2018.

Wetsedities
25-5-2018
9789492766236

Strafrechtelijk bewijsrecht

J.S. Nan, J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan

Een systematische behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande.

Handboeken
4-9-2017
9789069168470

Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken

P.G. Wiewel, R.E. de Winter (red.)

In dit boek wordt getracht de mogelijke consequenties van de in 2007 inwerkingtreding Wet stroomlijning hoger beroep te belichten. De auteurs zijn vrijwel allemaal raadsheer bij gerechtshof Amsterdam.

Prinsengrachtreeks
22-1-2007
9789069167114

Tegen de regels IV

Een inleiding in de criminologie

E. Lissenberg, S. van Ruller, R. van Swaaningen (red.)

Een inleiding in de criminologie. Wat is criminologie? Hoe wordt criminaliteit gedefinieerd en gemeten? Hoe wordt criminaliteit verklaard en wat zijn de reacties op criminaliteit?

Handboeken
30-8-2001
9789069163857

Tegenkrachten

M. Goslings, R.J.Q. Klomp (red.)

Een waaier van tegenkrachten belicht vanuit de werelden van de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht.
Met een voorwoord van Herman Tjeenk Willink.

Prinsengrachtreeks
8-3-2018
9789492766120

The Principles of European Contract Law and Dutch Law

A Commentary

D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama (red.)

This publication is the first to provide a systematic overview of the Principles of European Contract Law in comparison with Dutch contract law as a whole. The book is concise and because of its structure it is easily accessable.

Diversen | Engelstalige uitgaven
1-6-2002
9789069164229

Toezicht op gereguleerde markten

A.P.W. Duijkersloot

Het toezicht op gereguleerde markten vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief behandeld. Bank-, verzekerings-, energie-, telecommunicatiemarkt, financiële markten.

Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
20-8-2007
9789069169910

Towards a European Civil Code

A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. Mak, C.E. du Perron (red.)

An international classic on European private law, with contributions on the following matters: constitutionalisation; social concerns; economic analysis; arguments against a European civil code; e-commerce; sales, service and insurance contracts.

Engelstalige uitgaven | Handboeken
24-1-2011
9789069167152

Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek

R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

Transponeringstabel van Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek. Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen.

Wetsedities
23-4-2018
9789492766281

Tussen feit en fictie

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Het thema ‘de feiten en het recht’ wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

Law Extra
23-9-2014
9789069166308

UCERF 1 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eerste UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Eerste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
17-6-2007
9789069167916

UCERF 10 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama (red.)

Tiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
21-4-2016
9789069167565

UCERF 11 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama (red.)

Elfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
10-4-2017
9789069168876

UCERF 12 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama (red.)

Twaalfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
21-3-2018
9789492766182

UCERF 2 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Tweede UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Tweede UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
3-4-2008
9789069167220

UCERF 3 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Derde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Derde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
14-4-2009
9789069167237

UCERF 4 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vierde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Vierde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
27-3-2010
9789069167947

UCERF 5 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vijfde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Vijfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
6-4-2011
9789069167466

UCERF 6 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Zesde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Zesde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
27-3-2012
9789069169279

UCERF 7 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki e.a.

Zevende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht. 

UCERF reeks
18-4-2013
9789069168784

UCERF 8 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki e.a.

Achtste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
10-4-2014
9789069166254

UCERF 9 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Negende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

UCERF reeks
14-4-2015
9789069166087

Uitleg van schriftelijke contracten

R.P.J.L. Tjittes

In het rechtsverkeer nemen contracten een prominente plaats in. De uitleg van contracten is een zeer belangrijk leerstuk om te bepalen waarop een schuldeiser recht heeft en waartoe een schuldenaar zich heeft verplicht.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
16-4-2009
9789069167138

Valse zeden

Voor de schuur, in de schuur, na de schuur

C.J.W. Veraart

Actueler dan ooit! Een klassieker op het gebied van valse aangiften en waarheidsvinding. Een eyeopener voor eenieder die met zedenzaken te maken heeft of zich erin wil verdiepen.

Diversen
10-4-2012
9789069166575

Van delict tot onrechtmatige daad

E.J.H. Schrage

Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-6-1998
9789069162928

Van plakkaat tot praktijk

, E.J.M.F.C Broers

In welke mate hebben de verordeningen van de wetgever het strafrecht daadwerkelijk gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke rechtsregels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden?

Strafrechtgeschiedenis
1-3-2006
9789069165745

Van schuldsanering tot schone lei

Een praktische beschrijving van de Wsnp

M. van Bommel, H.H. Dethmers

Een praktische beschrijving van het gehele Wsnp-traject. Onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met de Wet schuldsanering natuurlijke personen bezighoudt.

Handboeken
18-9-2015
9789069165417

Van Tariefcommissie naar Douanekamer

F. Possen (red.)

Speciale bundel in de Prinsengrachtreeks door medewerkers van de Tariefcommissie over de overgang van Tariefcommissie naar Douanekamer.

Prinsengrachtreeks
24-1-2002
9789069169576

Verbintenissenrecht geschetst

R.J.Q. Klomp, H.N. Schelhaas (red.)

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

Geschetst
12-8-2016
9789069167893

Verkrijging door verjaring

P.C. van Es

Het Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring, die op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW. Beide regelingen komen in dit cahier uitgebreid aan de orde.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
18-5-2011
9789069168661

Verzekeringsrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van verzekeringsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

Wetsedities
12-1-2017
9789069168654

Vijftig weeffouten in het BW

Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan

, M.T. Beumers, C.C. de Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, L.S.A. Trapman (red.)

50 weeffouten die juristen in de praktijk en wetenschap tegenkomen. De bundel bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige bijdragen overstijgen het BW bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het Europese recht of het bestuursrecht. Het burgerlijk recht in al zijn facetten.

Diversen
11-10-2017
9789069169613

Vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer, B.P. Vermeulen

Dit boek bevat naast een diepgaande beschrijving van het zuiver nationale vluchtelingenrecht en het Vluchtelingenverdrag, ook het EG-asielrecht dat invloed op het Nederlandse vluchtelingenrecht heeft.

Diversen
8-4-2005
9789069165370

Voorbereidingshandelingen

E. Sikkema

Een overzicht van de actuele stand van zaken rond de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen.

Cahiers | Cahiers Strafrecht
24-1-2012
9789069166766

Voorwaardelijke verbintenissen

M.R. Ruygvoorn

Cahier over het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen waarbij contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zal gaan voordoen.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
12-6-2017
9789069168883

Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur

G.C. Makkink, N. van Wijnen (red.)

Aan welk eisen moet een gerechtsgebouw voldoen?
In dit boek bespreken auteurs met uiteenlopende achtergronden deze en andere vragen vanuit verschillende perspectieven mede aan de hand van illustraties.

Prinsengrachtreeks
18-9-2013
9789069166117

Vreemdelingenbewaring

in nationaal en Europeesrechtelijk perspectief

B. van Dokkum

Overzicht van het rechtsgebied dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest. Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000.

Handboeken
27-8-2013
9789069167985

Wettelijke rente

W.H.B. den Hartog Jager

In een groot aantal civiele procedures wordt betaling van wettelijke rente gevorderd. Dit cahier is een op de praktijk toegespitste handleiding voor toepassing van de wettelijke rente.

Cahiers | Cahiers Privaatrecht
21-2-2012
9789069169965